Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3349
Title: Технології, стратегії і моделі самоосвітньої активності особистості в доіндустріальних цивілізаціях
Other Titles: Технологии, стратегии и модели самообразовательной активности личности в доиндустриальных цивилизациях
Technologies, strategy and models of self-education activity of the person in a pre-indastrial civilisation
Authors: Бурлука, О.В.
Keywords: самоосвіта особистості
природна та соціокультурна реальність як текст
самоосвіта як технологія роботи з текстами
стратегії самоосвіти
моделі самоосвіти
самообразование личности
природная и социокультурная реальность как текст
самообразование как технология работы с текстами
стратегии самообразования
модели самообразования
self-education of the person
natural and социокультурная a reality as the text
self-education as technology of work with texts
strategy of self-education
model of self-education
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Бурлука О. В. Технології, стратегії і моделі самоосвітньої активності особистості в доіндустріальних цивілізаціях / О. В. Бурлука // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2010. №3. - Х. : Право, 2010. - С. 21-30.
Abstract: Досліджено розвиток технологій, стратегій і моделей самоосвіти особистості у класовому суспільстві. У культурі цього періоду розвиваються технології самоосвітнього читання і комунікативна технологія, що відбувається завдяки зародженню писемності і друкарства. Розвиток культури вплинув на становлення стратегій самоосвіти, а саме – релігійної, культуроцентричної та антропоцентричної, що спричинило диференціацію моделей самоосвіти особистості за духовними, класовими, статусними, соціально-економічними, професійними, кваліфікаційними та іншими соціокультурними характеристиками.
Исследуется развитие технологий, стратегий и моделей самообразования личности в классовом обществе. В культуре этого периода развиваются технологии самообразовательного чтения и коммуникативная технология, что происходит благодаря зарождению письменности и книгопечатания. Развитие культуры повлияло на становление стратегий самообразования, а именно – религиозной, культуроцентрической и антропоцентрической, что стало причиной дифференциации моделей самообразования личности по духовным, классовым, статусным, социально-экономическим, профессиональным, квалификационным и другим социокультурным характеристикам.
In clause development of technologies, strategy and models of self-education of the person in a class society is investigated. In culture of the given period technologies of selfeducational reading and communicative develop, that occurs owing to origin of writing, and in the further, to publishing. Development of culture has affected becoming of strategy of self-education, namely – religious, culture and the person that became the reason of differentiation of models of self-education of the person under spiritual, class, status, social and economic, professional, qualifying both other social and cultural characteristics.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3349
Appears in Collections:Наукові статті кафедри культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Byrlyka_21.pdf314,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.