Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16864
Title: Юридичні фікції в трудовому праві України
Other Titles: Legal fictions in the labor law of Ukraine
Authors: Сиротнікова, Яна Євгенівна
Keywords: юридичні фікції
правові фікції
трудове законодавство
трудові правовідносини
правосуб’єктність
правовий статус суб’єктів трудового права
legal fictions
juridical fictions
labor legislation
labor relations
legal personality
legal status of subjects of labor law
Issue Date: 2019
Citation: Сиротнікова Я. Є. Юридичні фікції в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Я. Є. Сиротнікова ; наук. кер. А. М. Слюсар ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2019. У дослідженні здійснено науковий аналіз теоретичних і практичних проблем застосування юридичних фікцій в трудовому праві України. Проаналізовано наукові праці, присвячені юридичним фікціям, досліджено історичні витоки вчення про фікції. Обґрунтовано наявність специфічних рис юридичної фікції, які повною мірою відображають її правову природу. Доведено, що поняття «юридична фікція», «правова фікція», «норма-фікція» та «фіктивність» не є синонімічними і несуть різне змістове навантаження та підлягають диференціації. Наголошено на тому, що юридична фікція здатна усувати невизначеності у правовому регулюванні та має використовуватись виключно з метою створення правових умов для досягнення оптимального узгодження інтересів учасників трудових і пов’язаних з ними відносин. Сформульовано авторські визначення понять «юридична фікція в трудовому праві» та «правова фікція в трудовому праві». Здійснено класифікацію норм трудового права, створених із використанням юридичної фікції за різними підставами, крізь призму яких проаналізовано чинне трудове законодавство України. Досліджено зміст нормативних приписів трудового законодавства, які створені за допомогою юридичної фікції, та з’ясовано їх роль у регулюванні суспільно-трудових відносин. На підставі здобутих теоретичних результатів сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного трудового законодавства із використанням юридичної фікції як засобу юридичної техніки, які можуть бути використані при доопрацюванні проекту Трудового кодексу України.
Description: Scientific thesis for Legal Sciences Candidate Degree in the Speciality 12.00.05 «Labor Law; Social Security Law». – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. The research is devoted to the scientific analysis of theoretical and practical problems of application of legal fictions in the labor law of Ukraine. Scientific works devoted to legal fictions are analyzed, historical sources of the doctrine of fictions are researched. The presence of specific features of legal fiction, which fully reflect its legal nature, is substantiated. It is proved that the concept of «legal fiction», «juridical fiction», «norm-fiction» and «fictitiousness» are not synonymous and carry different semantic load and are subject to differentiation. It is noted that legal fiction is able to eliminate uncertainties in legal regulation and should be used solely for the purpose of creating legal conditions to achieve optimal coordination of the interests of participants in labor and related relations. The author's definitions of the concept «legal fiction in labor law», «juridical fiction in labor law» are formulated. Classification of labor laws, created with the use of a legal fiction for various reasons, in the light of which analyzed the current labor legislation of Ukraine. The content of the regulatory requirements of labor legislation, which are created with the help of legal fiction, is investigated, and their role in the regulation of social and labor relations is clarified. On the basis of the obtained theoretical results, a number of proposals for improving the current labor legislation with the use of legal fiction as a means of legal equipment that can be used in the finalization of the draft Labor code of Ukraine are formulated.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16864
Appears in Collections:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrotnikova_2019.pdf267,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.