Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13391
Title: Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель
Other Titles: Расследование преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок
The investigation of crimes committed anywhere in public procurement
Authors: Меденцев, А.М.
Keywords: державні закупівлі
конкурсні торги
державні кошти
способи злочинів
сфера державних закупівель
злочини у сфері державних закупівель
криміналістична класифікація злочинів у сфері державних закупівель
етап розслідування у сфері державних закупівель
слідча ситуація
слідчі (розшукові) дії при розслідуванні злочинів у сфері державних закупівель
государственные закупки
конкурсные торги
государственные средства
способы преступлений
этап расследования
следственная ситуация
сфера государственных закупок
преступления в сфере государственных закупок
криминалистическая классификация преступлений в сфере государственных закупок
этап расследования в сфере государственных закупок
следственные ситуации
следственные (розыскные) действия при расследовании преступлений в сфере государственных закупок
government procurement
tendering
public funds
methods of crime
stage of the investigation
investigation of the situation
sphere of public procurement
crimes in the sphere of public procurement
forensic classification of crimes in the sphere of public procurement
stage of the investigation in the field of public procurement
investigative (search) actions in the course of investigation of crimes in the sphere of public procurement
Issue Date: 2015
Citation: Меденцев А. М. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. М. Меденцев ; кер. роботи В. Д. Берназ ; Міжнарод. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. Дисертація є комплексним монографічним дослідженням особливостей розслідування злочинів, що вчиняються у сфері держаних закупівель. Зокрема, у ній на основі аналізу наукових праць та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень надається класифікація злочинів, що вчиняються в даній сфері. Класифікація здійснена на основі концепції про технології злочинного збагачення, відповідно до якої виділяються злочини основні й підпорядковані. У дисертації розроблено криміналістичну характеристику злочинів, поділених на класифікаційні групи. Зокрема, визначено особливості предмета зазіхання, яким виступають державні кошти, що використовуються в безготівковій формі через банківський (казначейський) розрахунковий механізм зі складанням відповідних документів. Також досліджено специфіку обстановки (правове регулювання і контроль) і суб’єктів злочинів, визначені типові способи та сліди злочину. Визначені типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм завдання розслідування і комплекси слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. Виділено характерні особливості планування та організація розслідування злочинів у сфері державних закупівель, сформульовано рекомендації щодо проведення основних слідчих (розшукових) дій.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Международный гуманитарный университет. – Одесса, 2015. Диссертация является комплексным монографическим исследованием особенностей расследования преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок. В частности, в ней на основе анализа научных работ и обобщения материалов уголовных производств представлена классификация преступлений, совершаемых в данной сфере. Классификация осуществлена на основе концепции о технологиях преступного обогащения, согласно которой выделяются преступления основные и подчиненные. С этих позиций выделены две группы основных и связанных с ними подчиненных преступлений, совершаемых различными лицами, задействованными в процедурах конкурсных торгов. В диссертации разработана криминалистическая характеристика преступлений, разделенных на классификационные группы. В частности, определены особенности предмета посягательства, которым выступают государственные средства, используемые в безналичной форме через банковский (казначейский) расчетный механизм с составлением соответствующих документов. Также исследована специфика обстановки, к которой отнесены правовое регулирование государственных закупок и осуществление государственного контроля за процедурами торгов. Определены особенности лиц, совершающих преступления в данной сфере, которые должны учитываться при подготовке к следственным действиям с их участием. Представлена характеристика типичных способов, а также характерных для них следов этих преступлений. На основе анализа материалов уголовных производств определены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, в основу которых положены особенности первичных материалов о признаках выявленных преступлений. С учетом особенностей механизма этих преступлений приведен перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также определены соответствующие тактические задачи расследования. Обращается внимание, что в основе обстоятельств, подлежащих доказыванию, находятся правонарушения, которые совершаются должностными лицами во время конкурсных торгов со стороны заказчика и со стороны участника торгов. Также выделены характерные особенности содержания планирования и организации расследования преступлений в сфере государственных закупок, указаны особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями во время выявления и досудебного расследования этих преступлений. В диссертации рассмотрены особенности таких следственных действий, как обыск, осмотр документов, допрос свидетелей и подозреваемых, криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза, судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая и товароведческая экспертизы, и сформулированы рекомендации по их подготовке и проведению. С учетом обновленного Уголовного процессуального кодекса Украины рассмотрены задачи, решаемые путем проведения негласных следственных (розыскных) действий.
Description: Dissertation for the degree of Candidate of Science in Law. Speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic examination, operatively-search activity. – The International University for the Humanities. – Odessa, 2015. The dissertation is a comprehensive monographic study peculiarities of the investigation of crimes committed in the sovereign-governmental procurement. In particular, it is based on an analysis of scientific papers and synthesis of materials of criminal proceedings is presented classification of crimes committed in this area. Classification implement the county-based concept of the criminal enrichment technologies, which are allocated according to the basic offense and subordinates. The thesis developed criminological characteristics of pre-offenses, divided into classification groups. In particular, the features of the object defined attacks, which are state funds, which are used in non-cash through a bank (treasury) settlement mechanism with the preparation of the relevant documents. Also studied the specifics of the situation (legal regulation and control) and the subjects of the crimes defined methods and typical traces of the crime. Defined typical investigative situations initial stage of investigation and their corresponding tasks of investigation and investigative systems, operational-search and other actions. Highlighted the characteristics of the planning and organization of investigation of crimes in the area of public procurement, makes recommendations for the fundamental investigation (search) action.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13391
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medencev_2015.pdf248,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.