Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13339
Title: Education content issues: theoretical and practical aspects
Other Titles: Питання змісту освіти: теоретичні та практичні аспекти
Вопросы содержания образования: теоретические и практические аспекты
Authors: Kuznetsova, O.Yu.
Keywords: education content
education content structuring
historic nature
theory
development
tendencies
foreign language education content
зміст освіти
структурування змісту освіти
історичний характер
теорія
розвиток
тенденції
зміст іншомовної освіти
содержание образования
структурирование содержания образования
исторический характер
теория
развитие
тенденции
содержание иноязычного образования
Issue Date: 2017
Citation: Kuznetsova O. Yu. Education content issues: theoretical and practical aspects / O. Yu. Kuznetsova // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. – Харків, 2017. – Вип. 138. – C. 230–236.
Abstract: У статті розглянуто основні теорії змісту освіти і визначено сучасні тенденції формування останнього. Висвітлено історичні аспекти розвитку концепцій формування змісту освіти. Охарактеризовано пріоритети теорій змісту освіти з точки зору концепцій матеріальної, формальної, прагматичної освіти. Теорії змісту освіти відображають різні філософські і педагогічні підходи, що впливають на визначення цілей освіти, відбір змісту, методів навчання й навчальних матеріалів. Наголошено на доцільності врахування положень різних теорій змісту освіти при формуванні навчальної програми з певної навчальної дисципліни для конкретного рівня освіти, оскільки науковцями доведено хибність абсолютизації однієї і доцільність зваженого використання елементів різних з них. Запропоновано тлумачення терміна «навчальна програма» й виділено напрями побудови і структурування змісту освіти. Тенденції формування змісту освіти знаходять прояв у всіх освітніх предметних сферах, зокрема у сфері вищої освіти. Окреслено специфіку відбору й формування змісту іншомовної освіти відповідно до базових положень різних теорій змісту освіти.
Вопросы содержания образования: теоретические и практические аспекты. Характеризуются основные теории содержания образования, определяются современные тенденции его формирования. Освещаются исторические аспекты развития концепций содержания образования. Теории содержания образования отражают разные философские и педагогические подходы, которые оказывают влияние на определение целей образования, отбор содержания, выбор методов обучения и учебных материалов. Раскрывается специфика выбора и формирования содержания образования в сфере иноязычного образования в соответствии с базовыми положениями различных теорий содержания образования.
Description: The article deals with the leading theories of education content structuring and determines the present day tendencies in education curriculum development. The historic nature of the content of education is asserted. The philosophical and pedagogical approaches providing for the development of theories of education content structuring are considered. Some specific features of education content development in teaching foreign languages on the basis of different theories of education content structuring are singled out.
URI: http://plaw.nlu.edu.ua/article/download/104969/106122
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/104969/106122
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13339
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznetsova_230-236.pdf238,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.