Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12596
Назва: Суб’єктивні права платників податків: зміст і класифікація
Інші назви: Субъективные права налогоплательщиков: содержание и классификация
Subjective rights of taxpayers: content and classification
Автори: Бондаренко, С.О.
Ключові слова: суб’єктивні права
платники податків
інформаційні права
права з обліку та податкової звітності
права зі сплати податків
захисні права
правомірна поведінка платника податків
зловживання суб’єктивними податковими правами
субъективные права
налогоплательщики
информационные права
права по учету и налоговой отчетности
права по уплате налогов
защитные права
правомерное поведение налогоплательщика
злоупотребление субъективными налоговыми правами
subjective rights
taxpayers
information law
law on accounting and tax reporting
payment of taxes
protection of rights
legitimate behavior of taxpayer
abuse of the subjective tax rights
Дата публікації: 2017
Видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Бібліографічний опис: Бондаренко С. О. Суб’єктивні права платників податків: зміст і класифікація : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / C. О. Бондаренко ; кер. роботи О. А. Лукашев ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 22 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти та науки України, Харків, 2017. Проаналізовано наукові погляди, вітчизняне законодавство та практику його реалізації щодо правового регулювання суб’єктивних прав платників податків. Доведено, що суб’єктивним правом платника податків є гарантована державою міра можливої поведінки платника податків, яка базується на нормі об’єктивного права, з метою задоволення законного приватного інтересу, що виражається у таких правомочностях: (а) вчиняти конкретні дії платником податків, (б) вимагати належної поведінки від посадових осіб контролюючих органів, (в) вдаватися до передбачених законом форм захисту свого порушеного права. Установлено, що суб’єктивне право платника податків – це єдність його соціальних і юридичних ознак, що включає як об’єктивні аспекти (характер суспільних відносин, які складаються в процесі діяльності платника податків), так і суб’єктивні аспекти, пов’язані з волевиявленням платника податків і державно-правовим визнанням певних його можливостей як юридичних. Визнання соціальності суб’єктивного права є сприйняттям його не лише як юридичного явища, а як соціально-юридичного, оскільки суб’єктивні права – це юридичні права, що містять у собі соціальні можливості, закладені у системі суспільних відносин і закріплені в чинному законодавстві. Суб’єктивні права поза юридичною формою існувати не можуть, тому пізнання їх соціальної природи обумовлює потребу в осмисленні механізму трансформації соціального в юридичне.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2017. Проанализированы научные взгляды, отечественное законодательство и практика его реализации, касающиеся правового регулирования субъективных прав налогоплательщиков. Доказано, что субъективным правом налогоплательщика является гарантированная государством мера его возможного поведения, основанная на норме объективного права, с целью удовлетворения законного частного интереса, которая выражается в следующих правомочиях: (а) совершать определенные действия налогоплательщиком, (б) требовать надлежащего поведения от должностных лиц контролирующих органов, (в) защищать своё нарушенное право в установленных законом формах. Установлено, что субъективное право налогоплательщика – это единство его социальных и юридических признаков, которое включает как объективные аспекты (характер общественных отношений, складывающихся в процессе деятельности налогоплательщика), так и субъективные аспекты, связанные с волеизъявлением налогоплательщика и государственно-правовым признанием определенных его возможностей как юридических. Признание социальности субъективного права является восприятием его не только как юридического явления, но и как социально-юридического, поскольку субъективные права – это юридические права, содержащие в себе социальные возможности, заложенные в системе общественных отношений и закрепленные в действующем законодательстве. Субъективные права вне юридической формы существовать не могут, поэтому познание их социальной природы обусловливает необходимость осмысления механизма трансформации социального в юридическое.
Опис: Dissertation for the scientific degree of Candidate of Legal Sciences. Speciality 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, 2017. Scientific approaches, national legislation and practice of its implementation on the legal regulation of subjective rights of taxpayers, are studied. It is proved that a subjective right of a taxpayer is guaranteed a measure of possible and permissible behavior of the taxpayer, which was based on the rule of objective law to meet the legitimate interest that is expressed in the following opportunities: (a) to perform certain actions by the taxpayer, (b) to require certain behaviour from the obliged persons, and in certain cases (с) to resort to coercion. Signs of the subjective rights of taxpayers, the author carried: (1) the measure of possible and permissible behavior of the taxpayer; (2) based on the rule of objective law; (3) the goal of implementation should be the satisfaction of a legitimate interest; (4) results in the following possibilities: (a) to perform certain actions by the taxpayer, (b) to require certain behaviour from the obliged persons, (C) to resort to coercion; (5) clearly defined within the conduct of the taxpayer in the tax area; (6) act as limits of state intervention in financial sphere and the private sphere of the taxpayer. It is established that a subjective right of the taxpayer is the unity of its social and legal characteristics, including both objective aspects (the nature of social relations, which are formed in the process of activity of the taxpayer) and subjective aspects connected with the will of the taxpayer and state legal recognition of certain opportunities as legal. The recognition of social rights is the perception of him not only as a legal phenomenon, but as a socio-legal, since the subjective right is a legal right, containing the social possibilities inherent in the system of social relations and is enshrined in the current legislation. Subjective rights beyond the legal form cannot exist, so the knowledge of their social nature leads to the need for understanding of the mechanism of transformation of social law. The material content of the subjective rights of taxpayers is a legal content is subjective rights, the realization, the actual behavior of the measure, which is determined by objective law. So separate, and the more contrast the material and legal content is subjective rights was erroneous, as a subjective right may exist before the emergence of concrete legal relationship. While the implementation of this subjective right depends on the will of the person who purchased this subjective right. Therefore, the actual (material content) is both a subjective right and legal content, for it is in the process of a specific legal relationship behaviors and find its realization of subjective legal rights. For realization of the material rights the taxpayer has other subjective rights – procedural, which have independent significance: (a) the right to their actions, which includes the right to be treated with the application to the relevant tax authority on granting or refusal to grant tax benefits; choose the method of accounting of income and expenses, etc.; (b) the right to someone else's actions, which includes the right to demand performance of the relevant actions from other participants of legal relations, in particular, demand from the regulatory bodies carrying out verification of the information and facts that can testify in favor of the taxpayer, the right to non-disclosure by the Supervisory authority (officials) of information about this payer without his written consent, etc. These procedural rights are also actually exist, but their implementation also depends on the HIV will face. Subjective procedural tax law is an opportunity to seek protection of their violated tax law to the appropriate authorities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12596
Розташовується у зібраннях:12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bondarenko_2017.pdf614,61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.