Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11717
Title: Організаційно-правове забезпечення управління землями у межах населених пунктів
Authors: Шульга, М.В.
Ігнатенко, І.В.
Keywords: землеустрій
документації із землеустрою
землі у межах населених пунктів
управління землями
охорона земель
земельні відносини
органи місцевого самоврядування
комунальна власність
представницькі органи
виконавчі комітети
землеустройство
документации по землеустройству
земли в пределах населенных пунктов
управления землями
охрана земель
земельные отношения
органы местного самоуправления
коммунальная собственность
представительные органы
исполнительные комитеты
land management
documentation for land management
land within settlements
administration of land
land protection
land relations
local governments
communal property
representative bodies
executive committees
Issue Date: 2016
Citation: Шульга М. В. Організаційно-правове забезпечення управління землями у межах населених пунктів [Електронний ресурс] / М. В. Шульга, І. В. Ігнатенко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія: Право : електрон. наук. фах. вид. – Електрон. текст. дані. – Острог, 2016. – № 2. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16smvmnp.pdf (дата звернення: 30.12.2016). – Назва з екрана.
Abstract: У рамках статті, враховуючи складність і обсяг змісту управління у сфері використання та охорони земель, акцентована увага на повноваженнях органів місцевого самоврядування щодо здійснення землеустрою. Відмежовані повноваження, що належать представницьким органам та відповідно виконавчим органам місцевого самоврядування. Вивчення практики функціонування місцевого самоврядування свідчить, що питання, які не віднесені до виключної компетенції пленарних засідань міської, сільської, селищної ради, можуть розглядатися на засіданнях виконавчого комітету ради. Міські, сільські, селищні ради та їх виконавчі комітети будучи представницькими органами, наділені владними повноваженнями в сфері земельних відносин. Ґрунтуючись на тому, що, наприклад, з одного боку − виконавчо-розпорядчі органи влади, а з іншого − органи управління міським господарством, видається можливим обсяг їх компетенції з управління землями певним чином розширити. Йдеться про делегування їм деяких повноважень міськими, сільськими, селищними радами. Зокрема, щодо: 1) організації і здійсненні землеустрою, погодження проектів землеустрою; 2) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою. Здійснення вказаних заходів виконавчими комітетами місцевих рад дасть можливість забезпечувати своєчасне та більш оперативне вирішення зазначених питань у сфері земельних відносин.
В рамках статьи, учитывая сложность и объем содержания управления в сфере использования и охраны земель, акцентировано внимание на полномочиях органов местного самоуправления по осуществлению землеустройства. Разграничены полномочия представительных органов и соответственно исполнительных органов местного самоуправления. Изучение практики функционирования местного самоуправления свидетельствует, что вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции пленарных заседаний городского, сельского, поселкового совета, могут рассматриваться на заседаниях исполнительного комитета совета. Городские, сельские, поселковые советы и их исполнительные комитеты будучи представительными органами, наделенные властными полномочиями в сфере земельных отношений. Основываясь на том, что, например, с одной стороны - исполнительно-распорядительные органы власти, а с другой - органы управления городским хозяйством, представляется возможным объем их компетенции по управлению землями определенным образом расширить. Речь идет о делегировании им некоторых полномочий городскими, сельскими, поселковыми советами. В частности, относительно: 1) организации и осуществлении землеустройства, согласования проектов землеустройства; 2) осуществление контроля за внедрением мероприятий, предусмотренных документацией по землеустройству. Осуществление указанных мероприятий исполнительными комитетами местных советов даст возможность обеспечивать своевременное и более оперативное решение указанных вопросов в сфере земельных отношений.
Description: Within the article, given the complexity and amount of content management in the field of land use and protection, focusing on the powers of local authorities to implement land management. Responsibilities of the representative bodies of the executive and therefore local governments. The study of the practice of functioning of local government suggests that the issues are not referred to the exclusive competence of the plenary meetings of urban, rural, village council may be considered at the meetings of the executive committee of the board. Urban, rural, village councils and their executive committees as representative bodies vested with governmental authority in the sphere of land relations. Based on the fact that, for example, on the one hand - the executive and administrative authorities, and on the other - urban management bodies, it is possible the scope of competence of Land Management to expand in a certain way. It is about delegating some powers they urban, rural, town councils. In particular, with respect to: 1) the organization and implementation of land management, coordination of land management projects; 2) monitoring the implementation of activities under the documentation of Land Management. The implementation of these measures by the executive committees of local councils will make it possible to ensure timely and more prompt solution of these issues in the sphere of land relations.
URI: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16smvmnp.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11717
Appears in Collections:Наукові статті кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shulga_Ignatenko_2_2016.pdf617.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.