Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10337
Title: Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу
Authors: Кузнецова, О.Ю.
Keywords: викладач іноземних мов
підготовка
організація
зміст
Європейський Союз (ЄС)
преподаватель иностранного языка
подготовка
организация
содержание
Европейский Союз
foreign language teacher
training
organization
content
European Union
Issue Date: 2015
Citation: Кузнецова О. Ю. Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу / О. Ю. Кузнецова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 61–69.
Abstract: У статті розглянуто питання організації і змісту підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу. Встановлено наявність двох провідних тенденцій у європейському освітньому просторі: уніфікації в організації підготовки педагогічних працівників напряму та формування єдиних європейських професійних кваліфікаційних стандартів для вчителів іноземних мов; збереження національної специфіки у підготовці вчителів іноземних мов(моделі та форми підготовки, її тривалість, перелік мов, підготовка з яких забезпечується, післядипломна підготовка тощо). На основі порівняльного аналізу визначені заходи (інтенсифікація роботи з визначення кваліфікаційних вимог до вчителів іноземної мови, модернізація змісту підготовки з точки зору оптимізації поєднання теоретичної і практичної складових професійної педагогічної підготовки, посилення підготовки учителів іноземних мов до використання ІКТ та включення до змісту навчання курсів, що акцентували б європейський вимір, соціокультурні та інтеркультурні аспекти), реалізація яких сприятиме забезпеченню підвищення якості підготовки фахівців напряму в Україні.
В статье рассматриваются вопросы организации и содержания подготовки учителей иностранного языка в странах Европейского Союза. Установлено прослеживание двух тенденций в европейском образовательном пространстве: унификации в организации подготовки учителей рассматриваемой специальности и формирования единых европейских профессиональных квалификационных стандартов для учителей иностранных языков; сохранения национальной специфики в подготовке учителей иностранных языков (модели и формы подготовки, ее продолжительность, перечень языков, по которым осуществляется подготовка, последипломное образование и т.д.). На основе сравнительного анализа определены меры (интенсификация работы по определению квалификационных требований к учителям иностранных языков, модернизация содержания подготовки с точки зрения оптимизации сочетания теоретической и практической составляющих, усиление подготовки к использованию ИКТ и включение в содержание образования курсов, акцентирующих европейскую направленность, социокультурные и интеркультурные аспекты), реализация которых будет способствовать повышению качества подготовки таких специалистов в Украине.
Description: The article deals with organization and content issues of foreign language teacher training process in the states of the European Union. The research has shown two leading tendencies in the European education space: setting up common design for training teachers of foreign languages and working out common European professional qualification standards for teachers of foreign languages; preserving national peculiarities in training teachers of foreign languages (models and forms of training, the terms, the list of languages offered for learning, professional development etc.). The comparative analysis has provided the basis for the recommendations for raising the quality of training teachers of foreign languages in Ukraine (intensifying activities directed at determining the qualification requirements to teachers of foreign languages, modernizing the curriculum focusing on search for adequate interrelation between theoretical and practical aspects of professional-pedagogical training, paying more attention to use of information technology and courses that stress the European dimension, socio-cultural and intercultural elements in training prospective teachers of foreign languages).
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10337
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznecova_61-69.pdf273,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.