Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9986
Title: Правове регулювання публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект
Other Titles: Правовое регулирование публичной финансовой деятельности: сравнительно-правовой аспект
Legal regulation of public financing activities: a comparative legal aspect
Authors: Дамірчиєв, М.І.
Keywords: публічна фінансова діяльність
публічні фінанси
фінансові ресурси
публічні грошові фонди
форми та методи фінансової діяльності
об’єкт фінансової діяльності
суб’єкти фінансової діяльності
стадії обігу публічних коштів
бюджетна система
податкова система
податковий обов’язок
загальні та спеціальні податкові режими
публичная финансовая деятельность
публичные финансы
финансовые ресурсы
публичные денежные фонды
формы и методы финансовой деятельности
объект финансовой деятельности
субъекты финансовой деятельности
стадии обращения публичных средств
бюджетная система
налоговая система
налоговый долг
общие и специальные налоговые режимы
public financial activities
public finance
financial resources
public funds
financial activity forms and methods
financial activity object
financial activity subjects
stages of public funds movement
budgetary system
tax system
tax debt
common and special taxation
Issue Date: 2015
Citation: Дамірчиєв М. І. Правове регулювання публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / М. І. Дамірчиєв ; наук. конс. М. П. Кучерявенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 32 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2016. У дисертації аналізується фінансова діяльність у сенсі публічно-правового регулювання. При цьому її характеристика пов’язується з реалізацією державної влади та публічним характером. Саме останній обумовлює зміст публічного регулювання фінансово-правовими засобами. Виходячи із міжгалузевого впливу на регулювання обігу публічних коштів, акцентується увага саме на фінансово-правовому аспекті. Досліджено також проблему інституційної комплексності (наприклад, бюджетно-податкової) в межах єдиної фінансово-правової галузі. Аналіз публічної фінансової діяльності пов’язується із дослідженням та характеристикою її форм, методів, об’єкта та суб’єктів. Визначення об’єкта фінансової діяльності спирається на характеристику її матеріальних та динамічних ознак, виходячи з того, що фінансова діяльність пов’язується не з накопиченням публічних коштів та статичним їх існуванням, а має забезпечувати послідовний та своєчасний рух з кожної стадії до іншої. Принципове значення при цьому має і характеристика суб’єктного складу учасників відносин фінансової діяльності, яка розмежовує владних та зобов’язаних суб’єктів. У роботі робиться наголос на динаміці фінансової діяльності як однієї з найголовніших класифікаційних підстав. У зв’язку з цим особлива увага приділяється бюджетній діяльності та діяльності щодо виконання податкового обов’язку.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2016. Работа посвящена сравнительно-правовому анализу одной из исходных категорий финансово-правового регулирования – публичной финансовой деятельности. В диссертации обращается внимание на комплексность этого явления, которое обусловливает предметность в регулировании многих отраслей права. В то же время основное внимание в работе уделяется именно финансово-правовому подходу в исследовании публичной финансовой деятельности. Исходя из этого, акцентируется внимание на особенностях публичного характера финансовой деятельности, сочетающих реализацию государственной власти при организации финансовой деятельности и характер отношений собственности на денежные средства, движение которых опосредуется финансово-правовыми методами. В данной ситуации в одном лице объединяется субъект, являющийся собственником данных денежных фондов (государство и территориальные громады), и организатор их оборота. В условиях единого финансово-правового регулирования финансовой деятельности не исключены некоторые особенности на стыке отдельных финансово-правовых институтов. Именно это и обусловливает специфический институционный подход как в бюджетном, так и в налоговом регулировании. Исходя из этого, единая система форм и методов финансовой деятельности приобретает особенности, характерные исключительно для данной подотрасли или института в финансово-правовой отрасли. Принципиальным для характеристики публичной финансовой деятельности является анализ объекта регулирования и участников отношений, на упорядочение которых направлены финансово-правовые методы. Традиционный подход, основывающийся на том, что объектом финансовой деятельности являются публичные денежные фонды, в работе уточняется на основании акцента динамичности подобных отношений. Объект финансовой деятельности связывается не столько с формированием и накоплением публичных денежных фондов, сколько с четкой и своевременной сменой стадий публичной финансовой деятельности. Задачей ее является не статичное формирование централизованных и децентрализованных денежных фондов, а последовательный и своевременный переход от стадии формирования к распределению, от распределения к расходованию и контролю за этим движением на всех стадиях публичной финансовой деятельности. В контексте этого проанализирована система субъектов финансовой деятельности, где принципиальные основы формирования правосубъектности определяются отнесением к властным субъектам (превалируют права над обязанностями) или к обязанным участникам отношений (правосубъектность строится преимущественно через совокупность обязанностей при минимизации прав). Характеристика субъектного состава участников финансовой деятельности предполагает также основания их классификации. Принципиально важным это является для властвующих субъектов, поскольку именно на основании этого можно достичь взвешенного и эффективного баланса в распределении полномочий между ними. Именно в основе этого и лежит динамический аспект в характеристике финансовой деятельности, где под каждую стадию формируется орган, представляющий публичные интересы, правосубъектность которого сосредоточена на участии либо в отношениях формирования публичных фондов, либо распределения, либо расходования. При характеристике публичной финансовой деятельности основное внимание сосредоточивается на двух основных сферах, которые обеспечивают применение именно финансово-правовых методов воздействия на поведение участников отношений. Бюджетное и налоговое регулирование является классически финансово-правовым. Целый ряд иных институтов (валютное регулирование, публичное кредитование, финансовый контроль) предполагает исследование проблемы на стыке нескольких отраслей права (речь может идти об административном, хозяйственном, гражданском и т. д.). Именно поэтому в работе основное внимание сосредоточено на бюджетной деятельности как разновидности публичной финансовой деятельности и организации публичной финансовой деятельности при формировании публичных фондов в условиях реализации налоговой обязанности. Характеристика бюджетной и налоговой сферы строится как на их анализе, исходя из определенной системности (бюджетная система и ее элементы, налоговая система и ее составляющие), так и принципиальной дифференциации, что и обусловливает специфику в реализации прав и обязанностей участников отношений. На основании этого сформирован ряд выводов относительно обеспечения эффективности финансовой деятельности в публичной сфере.
Description: Dissertation for the scientific degree of Doctor of Legal Sciences on specialty 12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information law. – Yaroslav the Wise National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2016. The dissertation deals with the analysis of the comparative legal aspects of financing activities in sense of public legal regulation. According to it financing activities are characterized with state power realization and public nature. The last one is responsible for public regulation context with financial legal means. Thus, with interbranch influence upon public funds circulation, the attention is paid to the financial legal aspects. Institutional comprehensiveness problem is also studied (e.g. budget-tax one) in the frame of unified financial legal branch. The financial activity analysis is connected with form, method, object and subject research and their characteristics. The definition of financial activity object is based on characteristic of material and dynamic features, according to that financial activity is connected not with accumulation of public funds and their static existence but it has to provide consecutive and timely movement from one stage to another. The definition of subject context of relation participants of financial activity, which divides authority subjects and obliged subjects, has also the principle meaning. The accent in the work is put on financial activity dynamics as one of the main classifying basis. Thus, special attention is paid to budget activities and accomplishing of tax responsibility.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9986
Appears in Collections:12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Damirchiev_M_I_2016.pdf506,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.