Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9836
Title: Конституційний господарський порядок як фактор розбудови правової економіки України
Other Titles: Конституционный хозяйственный порядок как фактор становления правовой экономики Украины
Constitutional economic order as a factor of the legal economy development in Ukraine
Authors: Овсієнко, О.В.
Keywords: конституційна економіка
господарський порядок
правова економіка
господарська поведінка
соціально-економічні права
конституционная экономика
хозяйственный порядок
правовая экономика
хозяйственное поведение
социально-экономические права
constitutional economics
economic order
legal economy
economic behaviour
social and economic rights
Issue Date: 2015
Citation: Овсієнко О. В. Конституційний господарський порядок як фактор розбудови правової економіки України / О. В. Овсієнко // Економічний простір. – 2015. – № 99 – C. 58–67.
Abstract: Метою статті є аналіз впливу конституційного господарського порядку на розбудову правової економіки в Україні. У статті доведено, що характерною рисою вітчизняного економічного порядку є розрив між задекларованими конституційними правами та зустрічними обов’язками, які накладаються на самого громадянина. Оскільки користування деякими правами (окремі складові соціального забезпечення, медичне забезпечення) не викликає у індивіда додаткових особистих витрат, економічно вигідним для працездатного зайнятого населення стає ухилення від сплати податків, внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Недонадходження коштів погіршує якість соціальних послуг, найбільш нужденна частина громадян не може повноцінно реалізувати свої соціально-економічні права. Виникає нерівне податкове навантаження: одні (незайняті офіційно) обмежуються сплатою непрямих податків, інші (офіційно зайняті) сплачують як непрямі, так і прямі податки, а також страхові внески. Отже конституційний господарський порядок у його чинному форматі перетворюється на фактор, який руйнує передумови розбудови правової економіки.
Description: The article aims to analyze the impact of the constitutional order on the legal economy development in Ukraine. It is proved that a characteristic feature of national economic order is the gap between declared constitutional rights and counter duties, which imposed on a citizen. As the use of certain rights (individual components of social security, medical care) does not cause additional personal expenses for individual, economically advantageous for the employed population in working age is evasion of taxes, contributions to the compulsory state social insurance. Shortfall of funds affects the quality of social services; the neediest of citizens can not fully realize their social and economic rights. There is an unequal tax burden: some (officially unemployed) are limited to indirect taxes, other (officially employed) pay indirect and direct taxes and insurance premiums. So the constitutional economic order in its current format becomes a factor, which destroys the prerequisites of the legal economy development.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9836
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ovsienko_58-67.pdf232,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.