Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/9591
Title: Правові питання комплексного освоєння підземного простору мегаполісів
Authors: Ігнатенко, І.В.
Keywords: підземний простір
підземне будівництво
підземна нерухомість
містобудування
подземное пространство
подземное строительство
подземная недвижимость
градостроительство
underground space
underground construction
underground real estate
urban development
Issue Date: 2015
Citation: Ігнатенко І. В. Правові питання комплексного освоєння підземного простору мегаполісів / І. В. Ігнатенко // Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 50-ій річниці створення Донец. нац. ун-ту та 30-ій річниці створення каф. госп. права Донец. нац. ун-ту (14-15 трав. 2015 р.). – Вінниця, 2015. – С. 148–150.
Abstract: На сьогодні зростання інтенсивності освоєння і комплексності використання підземного простору мегаполісів як один з магістральних напрямків їх територіального розвитку сприяє вирішенню низки складних соціальних, містобудівних, транспортних, екологічних та інших завдань. Однак в роботі розглянуті ряд проблем, які стримують комплексне освоєння підземного простору. Перш за все, це повна відсутність основоположних документів, що визначають перспективи розвитку підземного будівництва. Маса проблем лежить у площині технічного регулювання відсутні нормативно-технічні вимоги на спорудження великої кількості об'єктів. До того ж відсутні законодавчі акти, що регламентують інвестування в будівництво підземних споруд, виділення ділянок, отримання права власності на об'єкт, тощо.
На сегодня рост интенсивности освоения и комплексности использования подземного пространства мегаполисов как одно из магистральных направлений их территориального развития способствует решению ряда сложных социальных, градостроительных, транспортных, экологических и других задач. Однако в работе рассмотрен ряд проблем, которые сдерживают комплексное освоение подземного пространства. Прежде всего, это полное отсутствие основополагающих документов, определяющих перспективы развития подземного строительства. Масса проблем лежит в плоскости технического регулирования - отсутствуют нормативно-технические требования на строительство большого количества объектов. К тому же отсутствуют законодательные акты, регламентирующие инвестирования в строительство подземных сооружений, выделение участков, получения права собственности на объект и т.д.
Description: At present, the growth rate of development and comprehensive utilization of underground space metropolises as one of the main directions of spatial development contributes to the solution of a number of complex social, urban development, transportation, environmental and other problems. However, in a number of problems that hinders comprehensive development of underground space. First of all, it is a complete lack of fundamental documents defining the prospects of development of underground construction. Weight problems lies in the technical regulations - there are no regulatory requirements for the construction of a large number of objects. In addition, there are no laws governing investment in the construction of underground structures, the allocation of plots, obtaining ownership of the object, etc.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9591
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_148-150.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.