Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/8350
Title: Феномен правового виховання у західному освітньовиховному просторі
Other Titles: Феномен правового воспитания в западном образовательно-воспитательном пространстве
The phenomenon of legal education in the western educational space
Authors: Требін, М.П.
Keywords: правова культура
правова свідомість
правове виховання
правова держава
громадянське суспільство
правовая культура
правовое сознание
правовое воспитание
правовое государство
гражданское общество
legal culture
legal consciousness
legal education
legal state
civil society
Issue Date: 2014
Citation: Требін М. П. Феномен правового виховання у західному освітньовиховному просторі / М. П. Требін // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2014. – № 2. – С. 66–86.
Abstract: Зроблено спробу дослідити феномен правового виховання у західному освітньовиховному просторі на підставі аналізу фундаментальних засад, що створюють аксіосферу сучасного західного суспільства. Обґрунтовано, що правове виховання громадян у демократичному суспільстві здійснюється під впливом правової держави і розвиненого громадянського суспільства, в основі яких – вільна особа з високим рівнем правової свідомості і культури, соціально відповідальна, здатна відстоювати свої права і свободи, а також конструктивно взаємодіяти з іншими особами в ім’я їх загальних цілей, інтересів та цінностей.
Description: Attempts to study the phenomenon of legal education in the Western educational space based on the analysis of fundamentals of creating value sphere modern Western society. It is substantiated that the legal education of citizens in a democratic society is carried out by influence of the legal state and civil society, which is based on a free person with a high level of legal consciousness and culture, socially responsible, capable of defending their rights and freedoms, as well as to interact constructively with other persons in the name of common goals, interests and values.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8350
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trebin_66.pdf390.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.