Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5464
Title: Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій підготовці
Other Titles: Формирование профессиональной иноязычной компетентности будущих юристов в профессиональной подготовке
The formation of the professional foreign competence of the future lawyers in the professional training
Authors: Демченко, Д.І.
Keywords: компетентісний підхід
професійна іншомовна компетентність
формування професійної іншомовної компетентності
фахова підготовка юриста
педагогічні умови формування професійної іншомовної компетентності юриста
компетентностный подход
профессиональная иноязычная компетентность
формирование профессиональной иноязычной компетентности
профессиональная подготовка юриста
педагогические условия формирования профессиональной иноязычной компетентности юриста
competence approach
professional foreign competence
formation of the professional foreign competence
professional training of the lawyers
pedagogical conditions of the formation of the professional foreign competence of the lawyers
Issue Date: 2010
Citation: Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій підготовці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. І. Демченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2010 – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій підготовці. На основі компетентісного підходу визначено суть дефініції «професійна іншомовна компетентність юриста» як професійно значущої інтегративної якості особистості представника юридичної професії, системно-ціннісного новоутворення, що забезпечує декодування іншомовної правової інформації (міжнародних правових документів, юридичної термінології), творче використання її в практичній юридичній діяльності (у безпосередніх контактах із іноземними колегами) і здатність вільно здійснювати міжнародну юридичну діяльність по розв’язанню професійних проблем. Розкрито зміст професійної іншомовної компетентності юриста як систему взаємопов'язаних і взаємообумовлених компонентів цього феномена (аксіологічного, когнітивного й діяльнісного). Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування професійної іншомовної компетентності юриста: забезпечення іншомовної професійної спрямованості процесу навчання, виховання й організації самостійної роботи студентів вищого юридичного навчального закладу; створення сприятливого соціально-психологічного клімату в освітньому середовищі в процесі оволодіння студентами іноземною мовою; упровадження особистісно орієнтованих діалогових, ігрових технологій у процесі формування професійної іншомовної компетентності.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды. – Харьков, 2010. Диссертационная работа является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы формирования профессиональной иноязычной компетентности будущих юристов в профессиональной подготовке. В диссертации на основе компетентностного подхода определена суть дефиниции «профессиональная иноязычная компетентность юриста» как профессионально значимого интегративного качества личности представителя юридической профессии, системно-ценностного новообразования, которое обеспечивает декодирование иноязычной правовой информации (международных правовых документов, юридической терминологии), творческое использование ее в практической юридической деятельности (в непосредственных контактах с иностранными коллегами) и способность свободно включаться в международную юридическую деятельность по решению профессиональных проблем. В работе теоретически обоснованы взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты профессиональной иноязычной компетентности юриста (аксиологический, когнитивный и деяльностный). На основе определенных структурных компонентов профессиональной иноязычной компетентности юриста уточнены критерии (аксиологический, когнитивный и деятельностный), показатели (изменения в мотивах профессиональной подготовки, характер профессионально-познавательного интереса к формированию профессиональной иноязычной компетентности, отношение к формированию и усовершенствованию профессиональной иноязычной компетентности, изменения в уровнях сформированности личностных качеств, необходимых для иноязычной профессиональной коммуникации; сформированность и характер усвоения иноязычных и профессиональных знаний; сформированность и характер умений профессиональной иноязычной деятельности) и уровни сформированности профессиональной иноязычной компетентности будущего юриста (высокий, достаточный, низкий). Исследователем определены и теоретически обоснованы педагогические условия формирования профессиональной иноязычной компетентности юриста: обеспечение иноязычной профессиональной направленности процесса обучения, воспитание и организации самостоятельной работы студентов высшего юридического учебного заведения; создание благоприятного социально-психологического климата в образовательной среде в процессе овладения студентами иностранным языком; внедрение личностно ориентированных диалоговых, игровых технологий в процессе формирования профессиональной иноязычной компетентности. Специально организованная экспериментальная работа по внедрению и апробации определенных и теоретически обоснованных педагогических условий основывалась на принципах личностной направленности и сотрудничества, полифункциональности использования иностранного языка в процессе профессиональной подготовки будущих юристов, динамичности, гибкости в поисках новых форм и средств реализации иноязычного образования студентов. Формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов предусматривало использование основных форм организации процесса подготовки студентов высших учебных заведений: аудиторные групповые занятия под руководством преподавателей и индивидуальные занятия со студентами; организация самостоятельной работы студентов (выполнение домашних заданий, общих для всех и индивидуальных заданий по темам; проведение индивидуальных консультаций, включая консультации с помощью сети Интернет; самостоятельный подбор содержательного материала, просмотр кинофильмов на правовую тематику на иностранном языке и т.п.; внеаудиторная работа (вечера на английском языке, встречи с зарубежными специалистами, участие в общих заседаниях кафедр, в работе кружков, клубов и т.п.). С целью обеспечения эффективного внедрения личностно ориентированных технологий в процессе формирования иноязычной компетентности использовали решение проблемных ситуаций; чтение и обсуждение иноязычных профессиональных текстов; проведение диалогов-обсуждений правовых проблем, дискуссий на иностранном языке; тренинг публичного выступления на иностранном языке. Создание социально-психологического климата в образовательной среде в процессе овладения студентами иностранным языком во время организации сотрудничества студентов обеспечивалось благодаря доброжелательному тону преподавателя, его гуманному отношению к каждому студенту, создаваемому им психологическому комфорту на занятиях. Создание ситуаций успеха позволяло активизировать и формировать мотивацию достижения, повысить уровень положительной эмоциональности студентов, предупреждало переутомление, напряженность, тревожность, стимулировало желание учиться, стремление развивать свою профессиональную иноязычную компетентность. В результате экспериментальной работы зафиксированы значительные положительные изменения во всех компонентах сформированности профессиональной иноязычной компетентности студентов экспериментальной группы сравнительно с результатами у студентов контрольной группы. Динамика положительных изменений в сформированности профессиональной иноязычной компетентности студентов представляла на высоком уровне у 38,86 % студентов экспериментальной группы, на достаточном уровне – 21,42%, а относительно низкого уровня зафиксированы улучшения на 60,28 % студентов больше (у студентов контрольной группы такие положительные сдвиги были соответственно 12,68 %, 8,32 % и 21%).
Description: The dissertation for Candidate of Pedagogical Sceince Degree, specialty 13.00.04 – the theory and methodology of the professional education. – Kharkiv G. S. Skovoroda National Pedagogical University. – Kharkiv, 2010. The dissertation is a theoretically experimental research of the problem of the formation of the foreign competence of the future lawyers in the professional training. On the bases of the of the competence – oriented approach was opened the essence of the definition “professional foreign competence of the lawyer”, as a professionally important integrative feature of the person who represents the legal profession, systemly-valuable new formation, that provides decoding of foreign legal information (international legal documents, legal terminology), it’s creative usage in the practical legal activities( in actual contacts with foreign colleagues) and ability to be involved in legal activities to solve professional problems. The content of the professional foreign competence of the lawyer as the system of interconnected and interstipulated components of this phenomenon (axiological, cognitive, activitable) was defined. Pedagogical conditions of the formation of the foreign professional competence of the lawyer; provision of the foreign professionally – directed study process; upbringing and organization of the work of students by themselves in the High Schools of Law; creation of socio – psychological climate in the educational surrounding in the process of students’ foreign language learning; usage of individually – oriented dialogues, games technologies in the process of the formation of foreign competence were defined, theoretically approved and experimentally checked.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5464
Appears in Collections:13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demthenko_avtoref_2010.pdf412,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.