Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3456
Title: "Стріла Арімана" як соціально-економічна категорія та ноосферизація глобалізму
Other Titles: «Стрела Аримана» как социально-экономическая категория и ноосферизация глобализма
«Arrow of Ahriman» as socio-economic category and noospherezation of globalizm
Authors: Броницька, В.В.
Keywords: ноосферизація
глобалізм
стріла Арімана
структура потреб
духовне виробництво
ноосферизация
глобализм
стрела Аримана
структура потребностей
духовное производство
noospherization
globalism
arrow of Ahriman
structure needs
spiritual production
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Броницька В. В. "Стріла Арімана" як соціально-економічна категорія та ноосферизація глобалізму / В. В. Броницька // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2010. № 3 : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2010. - С. 35-44.
Abstract: У статті вводиться в соціально-економічний аналіз категорія «стріла Арімана», яка означає спотворення ноосферних процесів. Аналізуються шляхи захисту суспільного відтворення від негативного впливу «стріли Арімана». Неможливо заперечувати інтенсивність розвитку інформаційних, комунікаційних і технологічних аспектів сучасного світового господарства, однак наявність об’єктивних умов ноосферизації не означає автоматичної розбудови ноосферної цивілізації. Навпаки, ці можливості збільшують і кількість ризиків спотворення ноосфери та посилення розлюднюючих впливів на суспільне відтворення.
В статье в социально-экономический анализ вводится категория «стрела Аримана», которая означает искажение ноосферных процессов. Анализируются пути защиты общественного воспроизводства от негативного воздействия «стрелы Аримана». Наряду с объективными предпосылками формирования ноосферной цивилизации увеличиваются и риски искажения ноосферы и усиления расчеловечивающего влияния на общественное воспроизводство.
In this paper we introduce a socio-economic analysis of the category of «arrow of Ahriman». It means a misrepresentation of noosphere processes. Explores ways to protect the social reproduction of the negative impact of boom Ahriman. Along with the objective prerequisites for the formation of noosphere civilization the risks of distortion of the noosphere and gain antihuman effect of social reproduction increase.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3456
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bronitskaya_35.pdf299,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.