Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2797
Title: Краудфандинг як технологія соціального фінансування інновацій
Authors: Марченко, О.С.
Keywords: краудсорсинг
краудфандинг
інноваційна діяльність
колективне фінансування
соціальні мережі
соціальні інвестиції
инновационная деятельность
коллективное финансирование
социальные сети
социальное инвестирование
crowdsourcing
crowdfunding
innovative activity
collective financing
social networks
social investment
Issue Date: 2013
Citation: Марченко О. С. Краудфандинг як технологія соціального фінансування інновацій / Марченко Ольга Сергіївна // Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Харків, 1 лют. 2013 р.). – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 41–44.
Abstract: Розкрито зміст краудфандинга як краудсорсингової технології колективного фінансування інноваційної діяльності інвесторами, поєднаними соціальними мережами. Проаналізовано особливості мережевого механізму залучення соціальних інвестицій. Доведено необхідність всебічного використання краудфандинга у сфері інновацій.
Раскрыто содержание краудфандинга как краудсорсинговой технологии коллективного финансирования инновационной деятельности инвесторами, объединенными социальными сетями. Проанализированы особенности сетевого механизма привлечения социальных инвестиций. Доказана необходимость всестороннего использования краудфандинга в сфере инноваций.
Maintenance of kraudfanding as kraudsourcing technologies of the collective financing of innovative activity by investors, united social internatworks is exposed. The features of network mechanism of attraction of social investments are analysed. The necessity of the comprehensive use of kraudfanding in the field of innovations is proved.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2797
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchenko_41–44.pdf150,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.