Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19210
Title: До факторного аналізу еволюції сучасного законодавства
Authors: Олейников, С.М.
Keywords: факторний аналіз
фактори законодавства
правова система
стабільність та динамізм законодавства
законотворчий процес
глобалізація
модернізація
факторный анализ
факторы законодательства
правовая система
стабильность и динамизм законодательства
законотворческий процесс
глобализация
модернизация
factor analysis
legislative factors
legal system
stability and dynamism of legislation
legislative process
globalization
modernization
Issue Date: 2019
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Олейников С. М. До факторного аналізу еволюції сучасного законодавства / С. М. Олейников // Правові проблеми розвитку державотворчих процесів в Україні: історичні та теоретичні аспекти / редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків, 2019. – С. 31–54. – (Серія «Наукові доповіді» ; вип. 23)
Abstract: Законодавство відображає зв’язки правотворчості і соціальних реалій. Прогнозування структурних змін законодавства, обсягу і меж його галузей вимагає аналізу факторів його динаміки – суб’єктивних і об’єктивних, внутрішніх і зовнішніх та ін., які з’єднані причинно-наслідковими і функціональними зв’язками. Аналіз пропонується вважати складовою частиною законодавчої політики, сприяти узгодженості законодавства в стані його динаміки, визначати тенденції розвитку його структури, ефективності та оптимальної моделі законодавчого процесу.
Законодательство отражает связи правотворчества и социальных реалий. Прогнозирование структурных изменений законодательства, объема и пределов его отраслей требует анализа факторов его динамики – субъективных и объективных, внутренних и внешних и др., которые соединены причинно-следственными и функциональными связями. Анализ предлагается считать составной частью законодательной политики, способствовать согласованности законодательства в состоянии его динамики, определять тенденции развития его структуры, эффективности и оптимальной модели законодательного процесса.
Description: The legislation reflects the links between legal creation and social realities. Forecasting structural changes in legislation, the volume and limits of its branches requires an analysis of the factors of its dynamics – subjective and objective, internal and external, etc., which are connect by causal and functional connections. It is proposed that the analysis should be considered as an integral part of legislative policy, promote harmonization of legislation in its dynamic state, and identify trends in its structure, efficiency and optimal model of legislative process.
URI: https://dbms.institute/wp-content/uploads/23.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19210
ISBN: 978‑966‑937‑876‑7
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Наукові видання кафедри теорії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-54.pdf700.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.