Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19017
Title: Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс
Authors: Борисенко, Н.О.
Висоцька, О.Є.
Висоцький, О.Ю.
Ворожбіт-Горбатюк, В.В.
Габро, І.В.
Грубов, В.М.
Данильян, О.Г.
Дзьобань, О.П.
Дятлова, О.О.
Звездова, О.О.
Калиновський, Ю.Ю.
Квіткін, П.В.
Ковальська-Павелко, І.М.
Корж, І.Ф.
Коропатнік, І.М.
Кривошеїн, В.В.
Кротюк, В.А.
Курбан, О.В.
Кучеренко, Ю.Ф.
Лукʼяненко, В.В.
Носик, А.М.
Панфілов, О.Ю.
Поліщук, І.О.
Староконь, Є.Г.
Требін, М.П.
Фінін, Г.І.
Чалапко, В.В.
Чернишова, Т.О.
Шевчук, О.В.
Шопіна, І.М.
Keywords: війна
мережеві війни
організаційні війни
гібридні війни
інформаційна війна
інформаційний тероризм
інформаційне насильство
война
сетевые войны
организационные войны
гибридные войны
информационная война
информационный терроризм
информационное насилие
war
network wars
organizational wars
hybrid wars
information war
information terrorism
information violence
Issue Date: 2021
Publisher: Харків : ФОП Федорко М. Ю.
Citation: Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс : монографія / за ред. В. А. Кротюка. – Харків : ФОП Федорко М. Ю., 2021. – 558 с.
Abstract: Монографію присвячено комплексному міждисциплінарному дослідженню феномена сучасної війни в онтологічному, культурно-історичному, структурно-функціональному, аксіологічному вимірах. У даному виданні на системній основі поєднані різнорівневі методологічні підходи до дослідження основних аспектів збройного протиборства в інформаційному просторі. Сутність ключових категорій безпекової сфери досліджується крізь призму інтерсубʼєктивної філософської парадигми війни. Монографія розрахована на науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, військовослужбовців і державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами еволюції форм і методів збройного протиборства.
Монография посвящена комплексному междисциплинарном исследованию феномена современной войны в онтологическом, культурно-историческом, структурно-функциональном, аксиологическом измерениях. В данном издании на системной основе объединены разноуровневые методологические подходы к исследованию основных аспектов вооруженного противоборства в информационном пространстве. Сущность ключевых категорий сферы безопасности исследуется сквозь призму интерсубъективной философской парадигмы войны. Монография рассчитана на научных работников, преподавателей, соискателей высшего образования, военнослужащих и государственных служащих, всех, кто интересуется проблемами эволюции форм и методов вооруженного противоборства.
Description: The monograph is devoted to a comprehensive interdisciplinary study of the phenomenon of modern war in ontological, cultural-historical, structural-functional, axiological dimensions. In this publication, on a systematic basis, multilevel methodological approaches to the study of the main aspects of armed confrontation in the information space are combined. The essence of the key categories of the security sphere is examined through the prism of the intersubjective philosophical paradigm of war. The monograph is intended for scientists, teachers, applicants for higher education, military personnel and civil servants, everyone who is interested in the problems of the evolution of forms and methods of armed confrontation.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19017
ISBN: 978-617-7664-71-9
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Монографії кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzeban_mono.pdf4.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.