Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19009
Title: Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді
Authors: Сутула, В.О.
Луценко, Л.С.
Булгаков, О.І.
Дейнеко, А.Х.
Сутула, А.В.
Шутєєв, В.В.
Keywords: фізичне виховання студентів
фізичне здоров’я
рухова активність
фізкультурно-спортивна діяльність
секційні заняття
потреби
мотиви
опитування
гендерні відмінності
физическое воспитание студентов
физическое здоровье
двигательная активность
физкультурно-спортивная деятельность
секционные занятия
потребности
мотивы
опросы
различия
physical education of students
physical health
physical activity
physical-sports activity
sectional classes
requirements
motives
polls
distinctions
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Луценко Л. С. Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді / Л. С. Луценко, В. А. Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 1. – С. 99–106.
Abstract: Сутула В. А., Луценко Л. С., Булгаков А. І., Дейнеко А. Х., Сутула А. В., Шутєєв В. В. Щодо сучасних організаційних інновацій в системі фізичного виховання студентської молоді. Мета: вивчення ставлення студентів до існуючої в вузах України системи фізичного виховання і оцінка можливих наслідків реалізації наказу МОН від 26 січня 2015 № 47 і відповідних роз'яснень і рекомендацій до нього, викладених в листі МОН № 1 / 9-1126 від 13.03 .15 року. Матеріал і методи: для досягнення поставленої мети було проведено опитування студентів 1-4 курсів (n = 757) одного з факультетів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (НПУ). Були також проаналізовані медичні карти студентів, журнали обліку навчальної роботи з фізичного виховання студентів, журнали обліку роботи спортивних і оздоровчих секцій. Результати: за час навчання у вищих навчальних закладах у переважної більшості студентів інтерес до занять фізичними вправами не знижується. 88,6% студентів відзначають необхідність проведення у вищих навчальних закладах занять з дисципліни «Фізичне виховання». Більшість з них (80,2%) виберуть дисципліну «Фізичне виховання», якщо вона буде на вибір, а 71,9% розуміють, що для підтримки належного рівня їх фізичного здоров'я їм необхідно займатися фізичними вправами 4-6 годин в тиждень . Висновки: позитивний результат функціонування існуючої системи фізичного виховання студентської молоді проявляється в тому, що у переважної більшості студентів за час навчання інтерес до занять фізичними вправами не знижується. Ефективна модернізація системи фізичного виховання студентської молоді можлива, по-перше, за рахунок використання існуючих гендерних відмінностей в інтересах до занять фізичними вправами у студентів. По-друге, за рахунок належним чином організованих занять зі студентами, віднесеними за станом здоров'я до підготовчої (10,9%), спеціальної (19,1%), медичної групи і групі ЛФК (3,4%). У разі винесення занять з фізичного виховання студентів в розділ факультативних, виникнуть суттєві проблеми з відвідуванням студентами таких занять.
Сутула В. А., Луценко Л. С., Булгаков А. И., Дейнеко А. Х., Сутула А. В., Шутеев В. В. Относительно современных организационных инноваций в системе физического воспитания студенческой молодежи. Цель: изучение отношения студентов к существующей в вузах Украины системы физического воспитания и оценка возможных последствий реализации приказа МОН от 26 января 2015 № 47 и соответствующих разъяснений и рекомендаций к нему, изложенных в письме МОН № 1/9–1126 от 13.03.15 года. Материал и методы: для достижения поставленной цели был проведен опрос студентов 1–4 курсов (n=757) одного из факультетов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (НЮУ). Были также проанализированы медицинские карты студентов, журналы учета учебной работы по физическому воспитанию студентов, журналы учета работы спортивных и оздоровительных секций. Результаты: за время обучения в вузах у подавляющего большинства студентов интерес к занятиям физическими упражнениями не снижается. 88,6% студентов отмечают необходимость проведения в высших учебных заведениях занятий по дисциплине «Физическое воспитание». Большинство из них (80,2%) выберут дисциплину «Физическое воспитание», если она будет по выбору, а 71,9% понимают, что для поддержания надлежащего уровня их физического здоровья им необходимо заниматься физическими упражнениями 4–6 часов в неделю. Выводы: положительный результат функционирования существующей системы физического воспитания студенческой молодежи проявляется в том, что у подавляющего большинства студентов за время обучения интерес к занятиям физическими упражнениями не снижается. Эффективная модернизация системы физического воспитания студенческой молодежи возможна, во-первых, за счет использования существующих гендерных различий в интересах к занятиям физическими упражнениями у студентов. Во-вторых, за счет надлежащим образом организованных занятий со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной (10,9%), специальной (19,1%), медицинской группам и группе ЛФК (3,4%). В случае вынесения занятий по физическому воспитанию студентов в раздел факультативных, возникнут существенные проблемы с посещением студентами таких занятий.
Description: Sutula V., Lutsenko L., Bulgakov A., Deyneko A., Sutula A., Shutieiev V. Concerning rather modern organizational innovations in the system of physical education of student youth. Purpose: studying of attitude of students to the existing system of physical education in higher educational institutions of Ukraine and an assessment of possible consequences of implementation of the order of MES of January 26, 2015 No. 47 and the corresponding explanations and recommendations to it which are stated in the letter of MES No. 1/9-1126 of 13.03.2015. Material & Methods: the poll of students of 1–4 courses (n=757) of one of the faculties of Law University named after Yaroslav the Wise (NLU) was conducted for the achievement of the stated purpose. Health cards of students, log-books of educational work on physical training of students, log-books of work of sports and improving sections were also analyzed. Results: interest in classes by physical exercises decreases at the vast majority of students during training in higher educational institutions. 88,6% of students note a need of carrying out classes on discipline “Physical education” for higher educational institutions. The majority of them (80,2%) will choose discipline “Physical education” if it will be optionally, and 71,9% understand that they need to be engaged in physical exercises 4-6 hours per week for maintenance of the appropriate level of their physical health. Conclusions: the positive result of functioning of the existing system of physical training of student’s youth will be shown that interest in classes by physical exercises decreases at the vast majority of students during training. The effective modernization of the system of physical training of student youth is possible, first, due to use of the existing gender distinctions in interests in classes by physical exercises at students. Secondly, due to properly organized classes with the students who are for health reasons to preparatory (10,9%), special (19,1%) medical groups and MPC groups (3,4%). The considerable issues will appear with visit of such classes by students in case of a removal of classes on physical education of students in the department of facultative classes.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19009
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Наукові статті кафедри фізичного виховання № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-106.pdf309.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.