Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18963
Title: Деякі правові питання охорони земель для ведення органічного землеробства
Authors: Ігнатенко, І.В.
Keywords: органічне землеробство
органічне виробництво
землі сільськогосподарського призначення
охорона земель
якість земель
продовольча безпека
агробізнес
екологічно чиста продукція
органическое земледелие
органическое производство
земли сельскохозяйственного назначения
охрана земель
качество земель
продовольственная безопасность
агробизнес
экологически чистая продукция
organic farming
organic production
agricultural land
land protection
land quality
food security
agribusiness
environmentally friendly products
Issue Date: 2020
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Ігнатенко І. В. Деякі правові питання охорони земель для ведення органічного землеробства / І. В. Ігнатенко // Правові новели. – 2020. – Вип. 11. – С. 113–120.
Abstract: Основою органічного землеробства виступають зазвичай сільськогосподарські угіддя, які використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. При цьому вирішальну роль для набуття статусу земель, придатних для ведення органічного землеробства, має відігравати передовсім їх якісний показник. На основі даних державного земельного моніторингу та інших систем спостережень за станом природного довкілля можна зробити висновок, що в Україні триває негативна тенденція щодо зниження якісних характеристик земель. До найбільш небезпечних негативних процесів, які інтенсивно відбуваються на землях сільськогосподарського призначення належать такі: ерозія, заболочування, засолення, опустелювання, підтоплення, заростання сільськогосподарських угідь чагарниками і дрібноліссям та інші процеси, які призводять до втрати родючості сільськогосподарських угідь і виведення їх з господарського обігу. За останні два десятиліття в переважній більшості областей спеціальні обстеження з метою вивчення якісного стану і використання земельних ділянок практично не здійснювалися. Моніторинг, який здійснюється, не в належній мірі забезпечує процес спостереження за окремими земельними ділянками і сівозмінами на полях та не виконується за цілим комплексом параметрів, які характеризують ґрунтову родючість і мають важливе значення для процесу сільськогосподарського виробництва. Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва диктує застосування інших підходів до моніторингу і використання більш широкого комплексу показників, які визначають якісний стан і ґрунтову родючість сільськогосподарських земель. Необхідно розробити та затвердити критерії визначення придатності земель сільськогосподарського призначення для використання у процесі ведення органічного землеробства, вирішення на законодавчому рівні питань, які стосуються збереження ґрунтів та охорони їх родючості, розроблення та затвердження нормативів їх якісного стану, який би відповідав вимогам вирощування органічної продукції рослинного походження, та ін.
Основой органического земледелия выступают обычно сельскохозяйственные угодья, которые используются для ведения товарного сельскохозяйственного производства. При этом решающую роль для получения статуса земель, пригодных для ведения органического земледелия, должен играть прежде всего их качественный показатель. На основе данных государственного земельного мониторинга и других систем наблюдений за состоянием природной среды можно сделать вывод, что в Украине продолжается негативная тенденция по снижению качественных характеристик земель. К наиболее опасным негативных процессов, которые интенсивно происходят на землях сельскохозяйственного назначения относятся: эрозия, заболачивание, засоление, опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий кустарниками и мелколесьем и другие процессы, которые приводят к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и вывода их из хозяйственного оборота. За последние два десятилетия в большинстве областей специальные обследования с целью изучения качественного состояния и использования земельных участков практически не осуществлялись. Мониторинг, осуществляемый, не в должной мере обеспечивает процесс наблюдения за отдельными земельными участками и севооборотов на полях и не выполняется по целому комплексу параметров, характеризующих почвенное плодородие и имеют важное значение для процесса сельскохозяйственного производства. Специфика учета земель сельскохозяйственного назначения как основного средства производства диктует применение других подходов к мониторингу и использования более широкого комплекса показателей, которые определяют качественное состояние и почвенное плодородие сельскохозяйственных земель. Необходимо разработать и утвердить критерии определения пригодности земель сельскохозяйственного назначения для использования в процессе ведения органического земледелия, решения на законодательном уровне вопросов, касающихся сохранения почв и охраны их плодородия, разработки и утверждения нормативов их качественного состояния, соответствующего требованиям выращивания органической продукции растительного происхождения и др.
Description: The basis of organic farming is usually agricultural land, which is used for commercial agricultural production. At the same time, their qualitative indicator should play a decisive role in acquiring the status of lands suitable for organic farming. Based on the data of state land monitoring and other systems of monitoring of the state of the natural environment, it can be concluded that in Ukraine there is a negative trend of declining quality characteristics of land. The most dangerous negative processes that occur intensively on agricultural lands are: erosion, waterlogging, salinization, desertification, flooding, overgrowing of agricultural lands with shrubs and small forests and other processes that lead to loss of fertility of agricultural lands and their withdrawal from farming. Over the past two decades, in most regions of Ukraine special surveys to study the quality and use of land were not provided. The monitoring that is carried out does not adequately ensure the process of monitoring land plots and crop rotations in the fields and is not performed on the whole set of parameters that characterize soil fertility and are important for the agricultural production process. The specifics of accounting of agricultural land as the main means of production dictates the use of other approaches to monitoring and the use of a broader set of indicators that determine the quality and soil fertility of agricultural land. It is necessary to develop and approve criteria for determining the suitability of agricultural land for use in organic farming, addressing at the legislative level issues related to soil conservation and protection of their fertility, development and approval of standards for their quality, which would meet the requirements of growing organic products, etc.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18963
ISSN: 2311-9012
Appears in Collections:Наукові статті кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113-120.pdf266.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.