Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/16833
Title: Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України
Other Titles: Preparatory proceedings in system of stages of criminal trial of Ukraine
Authors: Бабаєва, Олександра Володимирівна
Keywords: підготовче провадження
підготовче судове засідання
стадія кримінального провадження
судове провадження
кримінальне провадження
спеціальне судове провадження
preparatory proceedings
preparatory court session
stage of criminal proceedings
judicial proceedings
criminal proceedings
special judicial proceedings
Issue Date: 2019
Citation: Бабаєва О. В. Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Бабаєва ; наук. кер. О. Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2019. У дисертації отримано нові результати у вигляді наукових висновків щодо характеристики підготовчого провадження, його правової природи та функціонального призначення, місця в системі кримінального провадження, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення його нормативної регламентації та правозастосовної практики. В процесі дослідження охарактеризовано ґенезу нормативного регулювання стадії підготовчого провадження, а також ступінь теоретичної розробки цієї проблематики; з’ясовано сутність підготовчого провадження та корелятивні зв’язки з іншими стадіями кримінального процесу; встановлено завдання та функції підготовчого провадження в системі кримінального провадження; обґрунтовано періодизацію підготовчого провадження; охарактеризовано загальний порядок підготовчого провадження та його диференційовані порядки: на підставі угод; зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; у спрощеному провадженні; у спеціальному судовому провадженні (in absentia); в суді присяжних. В результаті дослідження виявлено низку прогалин та колізій правового регулювання, які перешкоджають ефективному вирішенню завдань кримінального провадження. З метою удосконалення законодавчої регламентації стадії підготовчого провадження сформульовано пропозиції щодо їх усунення.
Description: The dissertation for obtaining the scientific degree of a candidate of juridical sciences in speciality 12.00.09 «Criminal process and criminalistics, forensic examination; operational search activity». – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. In the dissertation new results in the form of scientific conclusions concerning the characteristic of preparatory proceedings, its legal nature and a functional purpose, a place in system of criminal proceedings, and also the formulation of scientifically reasonable offers directed on improvement of its standard regulation and law-enforcement practice are received. In the course of research genesis of standard regulation of a stage of preparatory proceedings, and also extent of theoretical development of this perspective are characterized; the essence of preparatory proceedings and correlative communications with other stages of criminal trial is opened; tasks and functions of preparatory proceedings in system of criminal proceedings are established; the periodization of preparatory proceedings is proved; the general order of preparatory proceedings and its differentiated orders are characterized: on the basis of agreements; with release of the person from criminal liability; in the simplified order; in special judicial proceedings (in absentia); in a jury. As a result of a research gaps and collisions of legal regulation interfering effective permission of problems of criminal proceedings are revealed. For their elimination offers on their elimination are formulated.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16833
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babaieva_2019.pdf284.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.