Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15815
Title: Нова модель економічної діяльності чи приватизація університетів?
Other Titles: Новая модель экономической деятельности или приватизация университетов?
The new model of economic activity or privatization of universities?
Authors: Шевченко, Л.С.
Keywords: вища освіта
університет
приватизація
пастки приватного фінансування
деприватизація
высшее образование
университет
приватизация
ловушки частного финансирования
деприватизация
higher education
university
privatization
traps of private financing
deprivatization
Issue Date: 2018
Citation: Шевченко Л. С. Нова модель економічної діяльності чи приватизація університетів? / Л. С. Шевченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Т. 3, № 26. – С. 516–522.
Abstract: Автор характеризує суперечності нової моделі економічної діяльності університетів, пов’язані з генеруванням ними власних (позабюджетних) доходів та збільшенням частки приватних джерел фінансування. Закордонні вчені розглядають такі процеси як приватизацію державних університетів. Стаття узагальнює їх думки щодо передумов, видів і форм приватизації у сфері вищої освіти. В Україні залучення коштів приватних осіб могло б сприяти розвитку університетів. Однак воно не зможе розв’язати навіть поточні проблеми університетів. По-перше, українські заклади вищої освіти (ЗВО) потребують значних коштів на оновлення і розширення матеріально-технічної бази, розвиток науково-дослідної роботи та фінансування інших украй важливих потреб. Такі витрати під силу лише державі. По-друге, в інституціональному середовищі України приватне фінансування університетів стикається з численними пастками недовіри з боку споживачів (платників) освітніх послуг, роботодавців, приватних інвесторів і потенційних донорів. Найменшу зацікавленість у розвитку університетської освіти виявляє приватний бізнес. Автор пояснює це тим, що освітні послуги за своєю природою є довірчими благами: їх якість не можна виміряти й оцінити під час вступу до ЗВО та укладення контракту на навчання, а іноді й під час освітнього процесу. Можна лише довіряти (або не довіряти) університетським рейтингам, оцінкам національних органів із контролю якості освіти, які беруть на себе високі витрати вимірювання якості, рекомендаціям фахівців тощо. Крім того, сам ринок освітніх послуг є ринком з асиметричною та неповною інформацією, а його суб’єкти можуть виявляти недобросовісну та опортуністичну поведінку. У статті наводяться фактичні та статистичні дані на підтвердження таких висновків. Автор аналізує спроби акціонування університетів у деяких країнах та пропонує вивчити досвід деприватизації університетів у Польщі. Запровадження нової моделі економічної діяльності університетів потребує також змін у правовому регулюванні та часу для їх усвідомлення суспільством.
Автор характеризует противоречия новой модели экономической деятельности университетов, связанные с генерированием ими собственных (внебюджетных) доходов и увеличением доли частных источников финансирования. Зарубежные ученые рассматривают такие процессы как приватизацию государственных университетов. В статье доказано, что в институциональной среде Украины частное финансирование сталкивается с ловушками недоверия со стороны потребителей образовательных услуг, работодателей, частных инвесторов, потенциальных доноров и благотворителей. Автор анализирует попытки акционирования университетов в некоторых странах и предлагает изучить опыт деприватизации университетов в Польше. Введение новой модели экономической деятельности университетов требует также изменений в правовом регулировании и времени для их осознания обществом.
Description: The author characterizes contradictions of the economic activity in the sphere of higher education related to renovation of a financial mechanism of the education activity and an opportunity of universities to generate own (non-budgetary) revenues. Foreign scientists treat processes concerned with growth of a share of private sources for financing education as privatization of universities. The article generalizes opinions of the scientists in the form of pre-conditions, types, and forms of these processes. In Ukraine, involving funds of private persons would foster development of the universities. Nevertheless, this method could not solve even current problems of the universities. Firstly, the Ukrainian higher educational institutions require large sums of money for renovation and expansion of equipment capacity, development of scientific research work and financing other extremely important needs. Only the state can cope with such expenditure. Secondly, an education environment of Ukraine contains numerous traps of private financing caused by the lack of confidence in activity of the domestic higher educational institutions on the part of consumers (payers) of educational services, employers, private investors and potential donators. Private business is the least interested in the development of university education. The author explains that such distrust is caused by the fact that educational services, by nature, are credence goods: their quality cannot be measured and evaluated during an application process and, sometimes, an education process. Applicants may only trust (or do not trust) university rankings, estimates of national agencies for quality control in education, recommendation of specialists, et al. In addition, the very market of educational services is a market with asymmetric and incomplete information. Moreover, behavior of its members may be opportunistic and unfair. The article presents the actual and statistical data to support such conclusions. The author analyzes attempts of corporatization of universities in certain countries and proposes to examine experience of deprivatization of universities in Poland. The implementation of a new model of economic activity of universities requires changes in the legal regulation, as well as time to realize these changes by society.
URI: http://fkd.org.ua/article/view/143869/142990
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15815
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko_516-522.pdf335.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.