Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15391
Title: Речові докази у кримінальному провадженні
Other Titles: Вещественные доказательства в уголовном производстве
Material evidences in criminal proceedings
Authors: Крицька, І.О.
Keywords: речові докази
докази
процесуальні джерела доказів
доказування
механізм формування речових доказів
зберігання речових доказів
Issue Date: 2017
Citation: Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. О. Крицька ; кер. роботи А. Р. Туманянц ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. У роботі комплексно досліджено теоретичні і практичні аспекти нормативної регламентації процесуального порядку формування речових доказів та їх використання у кримінальному провадженні, удосконалено доктринальне визначення поняття речових доказів, розкрито їх сутнісні елементи й ознаки, встановлено співвідношення між речовими доказами та іншими матеріальними об’єктами, запропоновано авторську класифікацію речових доказів у кримінальному провадженні залежно від способу їх отримання й характеру правообмеження при їх збиранні. Розкрито сутність і структуру процесуального механізму формування речових доказів у кримінальному провадженні, розглянуто його елементи. На підставі проведеного дослідження й узагальнення правозастосовної практики виявлено недоліки правового регулювання процесуального порядку формування речових доказів у кримінальному провадженні, сформульовано науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15391
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krytska_2017.pdf276,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.