Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1522
Title: Застосування методу контролю в діяльності постійних комісій місцевих рад
Other Titles: Использование метода контроля в деятельности постоянных комиссий местных советов
Using the method of control in activity of permanent commissions of local councils
Authors: Набока, І.В.
Keywords: постійні комісії
місцеві ради
органи місцевого самоврядування
метод контрою
перевірка
постоянные комиссии
местные советы
органы местного самоуправления
метод контроля
проверка
permanent commissions
local councils
bodies of local self government
method of activity
inspection
місцеве самоврядування
местное самоуправление
Issue Date: 2012
Citation: Набока І. В. Застосування методу контролю в діяльності постійних комісій місцевих рад / І. В. Набока // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - Вип. 118. - С. 95-102.
Abstract: Метод контролю в діяльності постійних комісій місцевих рад є необхідною передумовою ефективного вирішення питань місцевого значення. Він полягає в сукупності способів і прийомів перевірки виконання рішень і рекомендацій цих комісій і у визначенні шляхів усунення недоліків. Організація контролю за виконанням цих рекомендацій, упровадженням їх у практику роботи підконтрольних об'єктів, на жаль, сьогодні є досить слабкою й безсистемною. Для усунення цих фактів пропонується налагодження організаційної системи зовнішнього контролю.
Метод контроля в деятельности постоянных комиссий местных советов является необходимым условием эффективного разрешения вопросов местного значения. Он заключается в совокупности способов и приемов проверки исполнения решений и рекомендаций этих комиссий и в определении путей устранения выявленных недостатков. Организация контроля за исполнением таких рекомендаций, внедрением их в практику работы подконтрольных объектов, к сожалению, сегодня является довольно слабой и бессистемной. Для устранения названных фактов необходимо совершенствование организационной системы внешнего контроля.
A method of control in activity of permanent commissions of local councils is a necessary pre-condition of effective decision of questions of local value. It consists in the aggregate of methods and means of verification of implementation of decisions and recommendations of these commissions and in the decision of ways of removal of failings. Organization of control of implementation of recommendations, introduction of them in practice of work of sub-control objects today, unfortunately, is weak enough and unsystematic. For the removal of these facts adjusting of the organizational external checking system is necessary.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1522
Appears in Collections:Наукові статті кафедри державного будівництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118_11.pdf259.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.