Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13976
Title: Розслідування умисних вбивств: теорія та практика
Other Titles: Расследования умышленных убийств: теория и практика
Investigations of intentional murders: theory and practice
Authors: Саінчин, О.С.
Keywords: умисні вбивства
злочинна діяльність
криміналістична класифікація
криміналістична характеристика
методика розслідування
типові версії
тактичні завдання
програми розслідування
слідчі ситуації
тактичні операції
умышленные убийства
преступная деятельность
криминалистическая классификация
криминалистическая характеристика
методика расследования
типовые версии
тактические задачи
программы расследования
следственные ситуации
тактические операции
premeditated murders
criminal activity
criminalistics classification
criminalistics characteristic
methodology of investigation
typical versions
tactical tasks
investigational programs
investigational situations
tactical operations
Issue Date: 2011
Citation: Саінчин О. С. Розслідування умисних вбивств: теорія та практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / О. С. Саінчин ; наук. конс. В. Г. Лукашевич ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 38 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці монографічним дослідженням, у якому на основі системно-діяльнісного підходу здійснено криміналістичний аналіз сукупності таких видів умисних вбивств, як вбивства приховані інсценуванням, пов'язані із розчленуванням трупа, вчинені на сексуальному ґрунті, матір’ю своєї новонародженої дитини, вчинені на замовлення, вчинені із застосуванням вибухових пристроїв. Розглянуто криміналістичні аспекти класифікації та характеристики таких злочинів, що дає змогу побудувати типові моделі видів умисних вбивств та створює передумову для розробки методів їх розслідування. Крім того, визначено проблемні аспекти застосування спеціальних знань і проблемні питання, які виникають щодо проведення комплексних експертиз. Шляхом системного розгляду розслідування як пізнавальної, інформаційної та організаційної діяльності визначено концептуальні засади розробки видової методики розкриття умисних вбивств. Сформульовано завдання в їх розслідуванні, визначено типові слідчі ситуації, версії й тактичні завдання, запропоновані програми дослідження обставин зазначених злочинів, засоби і методи їх перевірки і вирішення на початковому етапі розслідування.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Классический приватный университет. – Запорожье, 2011. Диссертация является первым в отечественной юридической науке монографическим исследованием, в котором на основе системно-деятельного подхода осуществлен криминалистический анализ совокупности таких видов умышленных убийств, как убийства, скрытые инсценировками, связанные с расчленением трупа, совершенные на сексуальной почве, матерью своего новорожденного ребенка, совершенные по заказу, совершенные с применением оружия и взрывных устройств. Рассмотрены криминалистические аспекты классификации и характеристики этих преступлений, что даёт возможность построить типовые модели видов умышленных убийств и создаёт предпосылки для разработки методов по их расследованию. Кроме этого, определены проблемные аспекты применения специальных знаний и проблемные вопросы, которые возникают при проведении комплексных экспертиз. Базируясь на системном рассмотрении расследования как познавательной, информационной и организационной деятельности, автором определены концептуальные основы разработки видовой методики раскрытия умышленных убийств. Сформулированы задачи по их расследованию, определены типовые следственные ситуации, версии и тактические задачи, предложены программы исследования указанных преступлений, средства и методы их проверки и решения на начальном этапе расследования. Сформулировано авторское определение и уточнено содержание понятия тактических операций, проводимых на первоначальном этапе расследования умышленных убийств, которые рассматриваются в трех аспектах – сфере практической деятельности правоохранительных органов (органов внутренних дел и следователей прокуратуры), научного направления криминалистики (теории, учения), специфического объекта управленческого воздействия. Получила дальнейшее развитие структура видовой методики расследования умышленных убийств, рассмотрены современные уровни, формы и направления криминалистической методики расследования преступлений в целом. На основе обобщения практического опыта организации и осуществления деятельности органов внутренних дел и следственных подразделений по раскрытию умышленных убийств, в частности, предложены пути совершенствования этой деятельности и разработаны конкретные предложения по этому поводу. При рассмотрении проблем построения видовой методики расследования умышленных убийств, где анализируется её структура, акцентируется внимание на важной роли криминалистической характеристики как элемента такой структуры. На примерах путей расследования пяти видов умышленных убийств определяется значение установления элементов криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования. Исследуются особенности использования данных оперативно-розыскного характера в уголовно-процессуальной деятельности следователя при расследовании убийств. Предлагается перечень материалов оперативно-розыскной деятельности, которые могут быть приобщены к уголовному делу, порядок направления следователю таких материалов органом дознания.
Description: The dissertation for getting of scientific degree of Doctor of Law in speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics, court examination; operatively-search activity. – Classic Private University. – Zaporozhye, 2011. The dissertation is the first monographic investigation in state law science, in which on the basis of systematic approach, criminal analysis of total of such types of premeditated murders as murders hidden by the staging, connected with the corpse’s partition, made on the sexual basis, by mother of her new-born child, made by order, made by the means of explosive equipment is made. Criminal aspects of classification and characteristic of such crimes that gives possibility to form typical models of sorts of premeditated murders and creates precondition for elaboration of methods of their investigation are examined. Besides determined problematic aspects of specific knowledge and problematic matters, that appears in case of caring out of complex examination. Basing on the systematic investigation examination as cognitive, informational and organizational activity, conceptual pointes of elaboration of specific methods of reveal of premeditated murders are determined by narrator. Formulated tasks in their investigation, determined typical investigational situation, versions and tactical tasks, suggested programs of investigation circumstances of mentioned crimes, facilities and methods of their correction and the solution on the initial stage of their investigation.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13976
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sainchin_2011.pdf675,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.