Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/13409
Title: Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів
Other Titles: Криминалистическое обеспечение расследования экономических преступлений
Criminalistic Support of Economic Crimes Investigation
Authors: Шаповал, О.В.
Keywords: криміналістичне забезпечення
техніко-криміналістичне забезпечення
тактично-криміналістичне забезпечення
методико-криміналістичне забезпечення
економічні злочини
злочини у сфері господарської діяльності
досудове розслідування
криміналістичні дослідження документів
економічна експертиза
організація й тактика провадження слідчих (розшукових) дій
методика розслідування окремих видів злочинів
криминалистическое обеспечение
технико-криминалистическое обеспечение
тактико-криминалистическое обеспечение
методико-криминалистическое обеспечение
экономические преступления
преступления в сфере хозяйственной деятельности
досудебное расследование
криминалистические исследования документов
экономическая экспертиза
организация и тактика проведения следственных (розыскных) действий
методика расследования отдельных видов преступлений
criminalistic support
technical and criminalistic support
tactical and criminalistic support
criminalistic method support
economic crimes
crimes in the sphere of economic activity
pre-trial investigation
forensic examination of documents
economic expertise
organization and tactics of carrying out investigative (search) activities
methods of investigation of some kinds of crimes
Issue Date: 2017
Citation: Шаповал О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Шаповал ; кер. роботи Д. Б. Сергєєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. Дисертація є монографічним дослідженням, в якому на основі положень загальної теорії криміналістики, кримінального права та процесу, кримінології, інших галузей знань, узагальнення слідчо-судової практики проведено дослідження особливостей криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів. В роботі розглянуті поняття, сутність, зміст, етапи та структурні елементи криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, яким є науково-дослідна, навчально-методична та організаційна діяльність відповідних суб’єктів зі створення належних умов для практичної реалізації методів, прийомів, засобів криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики, а також їх безпосередня реалізація у кримінальному провадженні, спрямована на виконання його завдань. Надані визначення, сутнісні ознаки та види економічних злочинів. На підставі вивчення матеріалів слідчо-судової та експертної практики виокремленні типові проблемні аспекти техніко-криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів. Визначено типові судові експертизи, що проводяться у кримінальних провадженнях вказаної категорії, досліджені проблемні аспекти їх призначення та проведення, визначені типові завдання, що вирішуються кожним видом експертиз, а також типові завдання, що вирішуються призначенням комплексних досліджень документів. Обґрунтовується доцільність проведення психофізіологічних досліджень у кримінальних провадженнях про економічні злочини. Розглянуто особливості організації й тактики обшуків, оглядів та тимчасового доступу до документів у типових слідчих ситуаціях їх провадження. Досліджені сучасний стан та проблемні питання методико-криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів, запропоновано шляхи їх вирішення та перспективні напрями розвитку.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2017. Диссертация является монографическим исследованием, в котором на основании положений общей теории криминалистики, уголовного права и процесса, криминологии, других отраслей знаний, обобщения следственно-судебной и экспертной практики проведено исследование особенностей криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений. В работе рассмотрены понятие, сущность, содержание, этапы и структурные элементы криминалистического обеспечения расследования преступлений, которым является научно-исследовательская, учебно-методическая и организационная деятельность соответствующих субъектов по созданию надлежащих условий для практической реализации методов, приемов, средств криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики, а также их непосредственная реализация в уголовном производстве, направленная на выполнение его задач. На основании исследования их сущности, выделения признаков и формулирования их понятия, определены преступления из числа преступлений в сфере хозяйственной деятельности (Глава VII УК Украины), а также других преступлений, которые следует определять как экономические преступления. На основании изучения материалов следственно-судебной и экспертной практики выделены типичные проблемные аспекты технико – криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений. Определены типичные судебные экспертизы, которые проводятся в уголовных производствах указанной категории, исследованы проблемные аспекты их назначения и проведения, определены типовые задачи, решаемые каждым видом экспертиз, а также типовые задачи, решаемые назначением комплексных исследований документов. Обосновывается целесообразность проведения психофизиологических исследований в уголовных производствах об экономических преступлениях. Рассмотрены особенности тактико-криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений. Основное внимание уделено организации и тактике обысков, осмотров и временного доступа к документам в выделенных типовых следственных ситуациях их производства. Исследованы современное состояние и проблемные вопросы методико-криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений, предложены пути их решения и перспективные направления развития.
Description: Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; judicial expertise; operational search activity. – Kyiv National Taras Shevchenko University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. This thesis is a scientific research studying specific features of criminalistics support of economic crimes investigation based on the general theory of criminalistics, criminal law and procedure, criminology and other fields of knowledge, generalization of investigative and judicial practice. The author studies the concept, essence, substance, stages and structural elements of criminalistic support of crimes investigation, which include scientific and research, training and methodological and organizational activities of corresponding services which provide for proper conditions for practical realization of methods, techniques, tools of criminalistics, criminalistic tactics and criminalistic investigation methods and their direct application in criminal proceedings, aimed at fulfilment of its tasks. This study determines which crimes in the sphere of economic activity (Chapter VII of the Criminal Code of Ukraine), and other crimes can be referred to as economic crimes. Based on the study of materials of case investigation, judicial and expert practice the author distinguishes typical problem aspects of technical and criminalistic support of investigation of economic crimes. This research has determined typical forensic examinations applied in criminal proceedings of the mentioned category, studied problem aspects of examination appointment and carrying out, estimated typical tasks solved by each kind of examination as well as typical tasks which may be solved through appointment of complex study of documents. The author grounded feasibility of psychophysiological examination in criminal proceedings of economic crimes. It has been also studied specific features of organization and tactics of searches, inspection (examination) and temporary access to documents in typical situation of investigative procedures. This thesis studies current state and problems of criminalistic method support of investigation of economic crimes, suggests their solutions and outlines long-range directions of development.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13409
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapoval_2017.pdf480.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.