Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13332
Title: Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code of Ukraine
Other Titles: Питання ефективності окремих положень проекту Господарського процесуального кодексу
Вопросы эффективности отдельных положений проекта Хозяйственного процессуального кодекса Украины
Authors: Gusarov, K.V.
Keywords: Draft of the Economic Procedure Code of Ukraine
jurisdiction
evidence and proof
effectiveness of procedure law
appeals against court decisions
economic procedure legislation
проект Господарського процесуального кодексу України
юрисдикція
докази та доказування
ефективність процесуального законодавства
оскарження судових рішень
господарське процесуальне законодавство
проект Хозяйственного процессуального кодекса Украины
юрисдикция
доказательства и доказывание
эффективность процессуального законодательства
обжалование судебных решений
хозяйственное процессуальное законодательство
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Gusarov K. V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code of Ukraine / K. V. Gusarov // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 133. – С. 32–40.
Abstract: Стаття присвячена аналізу проекту Господарського процесуального кодексу України, котрий опублікований для обговорення на інтернет-сайті Ради з питань судової реформи, яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Упродовж тривалого часу на необхідність удосконалення ефективності господарського процесуального законодавства вказували О. В. Бринцев, Ю. В. Білоусов, В. В. Комаров, М. І. Черленяк та інші правники. Проте на сторінках фахової юридичної літератури бракує обговорення вказаного проекту ГПК, внесеного зазначеною Радою. Автор аргументує доцільність запровадження тих чи інших процесуальних інститутів. Звертається увага на зміну структури господарського процесуального законодавства у зв’язку з можливим прийняттям та набранням чинності як нормативного акта цього законопроекту. Указується на ефективність уведення нових проваджень у господарське судочинство, на коло справ, що пропонується передати на розгляд судам господарської юрисдикції. Піддаються критиці пропозиції щодо розширення суб’єктного складу інших учасників судового процесу експертом з питань права та запровадження «процесуального фільтра» при оскарженні судового рішення, виходячи з ціни позову. Аналогічні зауваження викликають положення законопроекту щодо можливості розгляду апеляційної скарги без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Уявляється, що такий порядок перевірки законності та обґрунтованості рішення господарського суду першої інстанції не відповідає міжнародно-правовому стандарту правосуддя, яким встановлено право бути вислуханим судом. Обґрунтовується також відсутність будь-якого сенсового навантаження окремих положень проекту вказаного нормативного акта. Поряд із цим зазначається, що, на відміну від існуючої необхідності кардинального оновлення господарського процесуального законодавства напередодні 25-річчя господарської юрисдикції в Україні, внесення рівнозначних змін до інших процесуальних кодексів навряд чи можна визнати актуальним. Це пояснюється відсутністю практичної необхідності у істотному реформуванні методологічних засад цивільного та адміністративного судочинства.
Статья посвящена анализу проекта Хозяйственного процессуального кодекса Украины, опубликованного для обсуждения на интернет-сайте Совета по вопросам судебной реформы, являющейся консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Автор аргументирует целесообразность внедрения тех или иных процессуальных институтов и обращает внимание на изменение структуры хозяйственного процессуального законодательства в связи с возможным принятием и вступлением в действие в качестве нормативного акта данного законопроекта. Указывается на эффективность внедрения новых производств в хозяйственное судопроизводство, а также круг дел, которые предлагается передать на рассмотрение судам хозяйственной юрисдикции. Подданы критике предложения о расширении субъектного состава иных участников судебного процесса экспертом по вопросам права и внедрения «процессуального фильтра» при обжаловании судебного решения исходя из цены иска. Обосновывается отсутствие какой-либо смысловой нагрузки некоторых положений проекта указанного нормативного акта.
Description: The article is devoted to the analysis of the Draft of the Economic Procedure Code of Ukraine which is published for discussion on the Council (Rada) Internet-site on the questions of judicial reform which is consultative and advisory body to the President of Ukraine. The scientific article presents the author’s points as for expediency of introducing some institutions of commercial procedure law.
URI: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/69990/70249
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13332
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gusarov_32-40.pdf258,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.