Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/13074
Title: Правові засади моніторингу земель у межах населених пунктів
Authors: Ігнатенко, Ірина Володимирівна
Keywords: містобудівний моніторинг
моніторинг
містобудування
забудова
будівництво
охорона земель
використання земель
нормування
містобудівна діяльність
оцінка стану земель
землі у межах населених пунктів
містобудівна документація
навколишнє природне середовище
градостроительный мониторинг
мониторинг
градостроительство
застройка
строительство
охрана земель
использование земель
нормирование
градостроительная деятельность
оценка состояния земель
земли в пределах населенных пунктов
градостроительная документация
окружающая природная среда
town-planning monitoring
monitoring
town-planning
building
construction
land protection
land use
rationing
town planning activity
assessment of the state of land
land within populated areas
town planning documentation
surrounding environment
Issue Date: 2017
Citation: Ігнатенко І. В. Правові засади моніторингу земель у межах населених пунктів / І. В. Ігнатенко // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди відзнач. 25-річчя навч.-наук. Юрид. ін-ту Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 верес. 2017 р.). − Івано-Франківськ, 2017. − С. 145–147.
Abstract: Моніторинг земель у межах населених пунктів є важливим та необхідним для забезпечення інформацією про стан та якість земель, а також є одним із заходів щодо охорони земель у межах населених пунктів. Інформація про якість земель та її динаміку має використовуватися уповноваженими органами в оперативному управлінні землекористуванням і при формуванні земельної політики на сучасному етапі. Динаміка показників якості земель у межах населених пунктів в цілому повинна стати провідним критерієм оцінки, за допомогою якого повинна визначатися якість управління земельними ресурсами. Важливість характеристики якості земель встановлюється як екологічними, так і економічними аспектами обліку та оцінки якості земель.
Мониторинг земель в пределах населенных пунктов является важным и необходимым для обеспечения информацией о состоянии и качестве земель, а также является одним из мероприятий по охране земель в пределах населенных пунктов. Информацию о качестве земель и ее динамику должны использовать уполномоченные органы в управлении землепользованием и при формировании земельной политики. Динамика показателей качества земель в пределах населенных пунктов в целом должна стать ведущим критерием оценки, с помощью которого должна определяться качество управления земельными ресурсами. Важность характеристики качества земель устанавливается как экологическими, так и экономическими аспектами учета и оценки качества земель.
Description: Monitoring of land within settlements is important and necessary to provide information on the status and quality of land, and is one of the measures for protecting land within settlements. Information on the quality of land and its dynamics should be used by authorized bodies in the management of land use and in the formation of land policy. The dynamics of land quality indicators within populated areas as a whole should become the leading criterion for assessment, through which the quality of land management should be determined. The importance of the quality of land is determined both by environmental and economic aspects of land quality accounting and assessment.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13074
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_145-147.pdf301.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.