Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12609
Title: Зонування земель у межах населених пунктів як механізм узгодження публічних та приватних інтересів
Authors: Ігнатенко, Ірина Володимирівна
Keywords: зонування земель
зонінг
містобудування
забудова
будівництво
охорона земель
містобудівна діяльність
землі у межах населених пунктів
містобудівна документація
планування
забудова земель
план зонування території
зонирование земель
зонинг
градостроительство
застройка
строительство
охрана земель
градостроительная деятельность
земли в пределах населенных пунктов
градостроительная документация
планирование
застройка земель
план зонирования территории
land zoning
zoning
urban planning
construction
land protection
urban planning
lands within settlements
town planning documentation
planning
land development
zoning plan of the territory
Issue Date: 2012
Citation: Ігнатенко І. В. Зонування земель у межах населених пунктів як механізм узгодження публічних та приватних інтересів / І. В. Ігнатенко // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листоп. 2012 р.) : у 4 ч. – Хмельницький, 2012. – Ч. 2. – С. 79–80.
Abstract: На основі зонування земель: по-перше, власники нерухомості, забудовники та інвестори будуть придбавати земельну ділянку з "пакетом" чітко визначених і гарантованих прав її використання; по-друге, збільшиться кількість суб'єктів права власності на нерухомість в результаті появи інформаційно-відкритого ринку нерухомості; по-третє, зросте інвестиційна активність, з'явиться можливість вибору найбільш вигідного та ефективного використання нерухомості та оперативного реагування на зміни ринкової ситуації. Отже у зонуванні земель зацікавлені всі: і територіальна громада населеного пункту, інтересів якої стосується цей процес, і органи місцевого самоврядування, які потребують чітких підстав для прийняття рішень, і забудовники, які потерпають від можливості свавілля з боку чиновників.
На основе зонирования земель: во-первых, владельцы недвижимости, застройщики и инвесторы будут приобретать земельный участок с "пакетом" четко определенных и гарантированных прав ее использования; во-вторых, увеличится количество субъектов права собственности на недвижимость в результате появления информационно-открытого рынка недвижимости; в-третьих, возрастет инвестиционная активность, появится возможность выбора наиболее выгодного и эффективного использования недвижимости и оперативного реагирования на изменения рыночной ситуации. Так что в зонировании земель заинтересованы все: и территориальная община населенного пункта, интересов которого касается этот процесс, и органы местного самоуправления, которые нуждаются в четких оснований для принятия решений, и застройщики, которые страдают от возможного произвола со стороны чиновников.
Description: On the basis of land zoning: first, property owners, developers and investors will acquire a land plot with a "package" of clearly defined and guaranteed rights to use it; Secondly, the number of subjects of ownership of real estate will increase as a result of the emergence of an information-open real estate market; Third, the investment activity will increase, it will be possible to choose the most profitable and effective use of real estate and prompt response to changes in the market situation. So everyone in the zoning of the lands is interested in everything: the territorial community of the settlement, whose interests are concerned with this process, and local government bodies that need clear reasons for making decisions, and developers who suffer from possible arbitrariness on the part of officials.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12609
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_79-80.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.