Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12584
Назва: Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва
Інші назви: Отраслевые механизмы организационно-хозяйственного воздействия на отношения в сфере промышленного производства
Industry organizational mechanisms and economic impact on relations in the industrial production
Автори: Череповський, Є.В.
Ключові слова: організаційно-господарські відносини
суб’єкт організаційно-господарських повноважень
структурно-галузева політика держави
механізм організаційно-господарського впливу
організаційно-господарські засоби
организационно-хозяйственные отношения
субъект организационно-хозяйственных полномочий
структурно-отраслевая политика государства
механизм организационно-хозяйственного воздействия
организационно-хозяйственные средства
organizational and economic relations
organizational and economic powers
structural and sectoral policies
institutional mechanisms and economic impact
organizational and economic means
Дата публікації: 2017
Видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Бібліографічний опис: Череповський Є. В. Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Є. В. Череповський ; кер. роботи Д. В. Задихайло ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 21 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. Дисертація є самостійним і завершеним науковим дослідженням, містить нові теоретично обґрунтовані результати, які в сукупності розв'язують наукове завдання, що полягає у формуванні теоретичної моделі галузевого механізму організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва. Дисертацію присвячено подальшій розробці системи організаційно-господарських правовідносин з визначенням сутнісних складових моделі галузевого механізму організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва. У роботі обґрунтовано, що галузевий механізм організаційно-господарського впливу на сферу господарювання є визначальним комплексним інструментом реалізації державою власної структурно-галузевої політики. Автором встановлено обов’язковий склад господарсько-правових засобів такого механізму, що включає в себе: 1) сформовану галузеву економічну політику держави; 2) державну програму галузевого розвитку; 3) предметний галузевий господарсько-правовий нормативний акт, спрямований на досягнення публічних, економічних інтересів; 4) спеціального суб’єкта організаційно-господарських повноважень; 5) напрацювання комплексу ефективних господарсько-правових засобів організаційного впливу; 6) комплексну інтеграцію названих елементів в цілісний галузевий механізм організаційно-господарського впливу. У роботі запропоновано також низку факультативних господарсько-правових засобів організаційно-господарського впливу.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2017. Диссертация является самостоятельным и завершенным научным исследованием, содержит новые теоретически обоснованные результаты, которые в совокупности решают научную задачу, заключающуюся в разработке теоретической модели отраслевого механизма организационно-хозяйственного воздействия на отношения в сфере промышленного хозяйствования. Диссертация посвящена дальнейшей разработке системы организационно-хозяйственных правоотношений с определением существенных составляющих модели отраслевого механизма организационно-хозяйственного воздействия на сферу промышленного производства. В работе обосновано положение о том, что отраслевой механизм организационно-хозяйственного воздействия на сферу промышленного производства является определяющим комплексным инструментом реализации государством собственной структурно-отраслевой политики. Автором установлен обязательный состав хозяйственно-правовых средств такого механизма состоящий из: 1) сформированной государственной структурно-отраслевой политики; 2) государственной программы отраслевого развития; 3) предметного отраслевого хозяйственно-правового нормативного акта направленного на реализацию публичных экономических интересов; 4) специального субъекта организационно-хозяйственных отношений; 5) комплекса эффективных хозяйственно-правовых средств организационного воздействия; 6) комплексная интеграция названных элементов в целостный отраслевой механизм организационно-хозяйственного воздействия. В диссертации определены факультативные элементы отраслевого механизма к которым отнесены: 1) создание саморегулирующейся организации субъектов отраслевого хозяйствования как субсидиарного субъекта организационно-хозяйственных полномочий; 2) реализация договорных отношений формата государственно-частного партнерства с целью реализации важнейших отраслевых инвестиционно-инновационных проектов; 3) реализация мер государственной поддержки отраслевых субъектов хозяйствования, которые не противоречат требованиям ВТО; 4) применения специальных режимов хозяйствования; 5) реализация ограничительных мер и средств касательного допуска отраслевых субъектов хозяйствования к хозяйственной деятельности, а также – объема оборотоспособности соответствующих товаров и услуг; 6) введение государственной монополии в определенной отраслевой сфере хозяйствования. Диссертация также содержит разработанный комплекс требований к формированию текста специальных нормативно-правовых актов, реализующих положения хозяйственно-правовой политики государства в соответствующей отрасли или сегменте национальной экономики. Предложено расширить содержание Хозяйственного кодекса Украины включив в него отдельный раздел «Организационно-хозяйственные отношения» и сформировать в нем основы правового обеспечения организационно-хозяйственного воздействия по определенным направлениям реализации экономической политики государства.
Опис: Thesis for the degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.04 – economic law; economic and procedural law. – National Law University Yaroslav the Wise, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. The thesis is an independent research and complete, containing new theoretical results proved that together solve scientific challenges is to build a theoretical model of industry organization mechanism and economic impact on relations in the industrial production. The thesis is devoted to further developing the organizational and economic relations with the definition of the essential components of the mechanism model of industry organization and economic impact on relations in the industrial production. The paper substantiates the thesis that sectoral mechanisms of organizational and economic impact on the scope of management is defining a comprehensive tool for implementing the state's own structural and sectoral policies. The author defines the basic structure of economic and legal means of such a mechanism, which includes: 1) the current sectoral economic policy; 2) state program of industry development; 3) substantive sectoral economic and legal regulation to achieve the public and economic interests; 4) special subject organizational and economic powers; 5) elaboration of an effective set of economic and legal means organizational impact; 6) comprehensive integration of these elements into a coherent sectoral mechanism of organizational and economic influence. The paper presents a number of optional economic and legal means.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12584
Розташовується у зібраннях:12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Cherepovski_2017.pdf349.34 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.