Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12532
Title: Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні
Other Titles: Административно-правовое регулирование государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине
Administrative and legal regulation of state control over the circulation of narcotics, psychotropic substances and precursors in Ukraine
Authors: Шевчук, О.М.
Keywords: державний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
адміністративно-правове регулювання
мета та завдання державного контролю
об’єкт та предмет державного контролю
суб’єкти державного контролю та їх повноваження
види та напрямки державного контролю
форми та методи державного контролю
принципи державного контролю
контрольне провадження
контрольні правовідносини
государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
административно-правовое регулирование
цель и задачи государственного контроля
объект и предмет государственного контроля
субъекты государственного контроля и их полномочия
виды и направления государственного контроля
формы и методы государственного контроля
принципы государственного контроля
контрольное производство
контрольные правоотношения
state control over the circulation of narcotics and psychotropic substances
administrative and legal regulation
purpose and objectives of state control
object and subject of state control
subjects of state control and their powers
types and directions of state control
forms and methods of state control
principles of state control
production control
control relationship
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Шевчук О. М. Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Шевчук ; наук. конс. В. Я. Настюк ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 41 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2016. Дисертація є однією з перших в Україні комплексною науковою працею, в якій теоретично узагальнено і сформовано систему сучасних доктринальних знань щодо концепції державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні, обґрунтовано пропозиції з удосконалення законодавства з урахуванням європейського й вітчизняного досвіду. Формулюються авторські дефініції окремих категорій, які застосовуються при регламентації державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні, визначаються особливості механізму правового регулювання й комплексної характеристики його структури, наводяться їх класифікації. Розкрито основні елементи структури контрольних правовідносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Деталізовано й виділено історичні етапи законодавства з питань державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Визначено класифікацію державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, названо його види, здійснено їх характеристику. Проаналізовано основні напрямки державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з’ясовано контрольні повноваження суб’єктів, що належать до органів загальної, міжгалузевої і спеціальної (галузевої) компетенції. Розглянуто специфіку контрольних проваджень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виділено і охарактеризовано їх стадії. Проаналізовано міжнародний досвід здійснення державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та обґрунтована доцільність і можливість його використання в Україні. Запропоновано проект Закону України «Про організацію здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Сформульовано пропозиції з оптимізації законодавства з питань державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Министерства образования и науки Украины. – Харьков, 2016. Диссертация является одной из первых в Украине комплексной научной работой, в которой теоретически обобщена и сформирована система современных доктринальных знаний о концепции государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине, обоснованы предложения по совершенствованию законодательства с учетом европейского и отечественного опыта. На основании изучения научных работ и положений законодательства исследованы и определены цели и задачи, объект и субъекты, предмет и принципы, формы и методы государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, приводятся их классификации. Разработаны основные элементы структуры контрольных правоотношений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Сформулированы авторские дефиниции отдельных правовых конструкций: «административно-правовое регулирование государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», «формы государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», «методы государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», «принципы государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», «контрольные правоотношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», «контрольное производство в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». Детализированы и выделены этапы становления и развития законодательства в сфере государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в зависимости от конкретного периода времени. Приводится классификация видов государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и установлены особенности контрольных полномочий их субъектов в зависимости от распределения на группы (органы общей, межотраслевой и специальной компетенции). Рассмотрено специфику контрольных производств в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, охарактеризированы их стадии: подготовительная; информационно-аналитическая; стадия принятия и оформления соответствующего решения; издания правоприменительного акта; контроль за выполнением принятого решения; стадия обжалования. Осуществлен анализ международного опыта проведения государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предлагается его использование в Украине. Подготовлен проект Закона Украины «Об организации осуществления контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». Обосновывается, что внедрение его положений обеспечит соблюдение базовых принципов взаимодействия контролирующих органов, четкое определение порядка реализации контрольных полномочий их субъектов, минимизацию их вмешательства в деятельность подконтрольных объектов с одновременным сохранением высокого уровня эффективности осуществляемых контрольных мероприятий. Сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Description: Thesis for the degree of Doctor of Legal Sciences, specialty 12.00.07 - Administrative law and process; Financial law; Informational Law. - National Law University Yaroslav the Wise of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kharkiv, 2016. Dissertation is one of the first in Ukraine complex scientific research, which theoretically generalized and formed a system of modern doctrinal knowledge of the concept of state control over the circulation of narcotics, psychotropic substances and precursors in Ukraine substantiated proposals to improve the legislation based on the European and domestic experience. Based on the study of scientific publications and legal provisions studied and defined goals and objectives, object and subject, object and principles, forms and methods of state control over the circulation of narcotics, psychotropic substances and precursors, given their classification. The basic elements of structure of control legal relationships are worked out in the field of turn of narcotic facilities, psychotropic substances and precursors. The stages of becoming and development of legislation are gone into detail and distinguished in the field of state control after the turn of narcotic facilities, psychotropic substances and precursors depending on the concrete period of time. We present classification of types and directions of state control over the circulation of narcotics, psychotropic substances and precursors and established features of subjects of their supervisory powers, depending on the distribution into groups (general agencies, sectoral and special competence). The analysis of the international experience of state control over the circulation of narcotics, psychotropic substances and precursors, it is proposed for use in Ukraine. Draft Law of Ukraine "On the organization of the control of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors". The proposals and recommendations on improvement of legislation in the sphere of state control over the circulation of narcotics, psychotropic substances and precursors.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12532
Appears in Collections:12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SHevchuk_2016.pdf461,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.