Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12320
Title: Androgyny: the way to overcome gender asymmetry
Other Titles: Андрогінність: шлях подолання гендерної асиметрії
Андрогинность: способ преодоления гендерной асимметрии
Authors: Pavlishcheva, Ya.O.
Keywords: androgyny
androgyne
gender asymmetry
male
female
андрогінність
андрогін
гендерна асиметрія
маскулінний
фемінний
андрогинность
андрогин
гендерная асимметрия
маскулинный
феминный
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Pavlishcheva Ya. O. Androgyny: the way to overcome gender asymmetry / Ya. O. Pavlishcheva // Молодий вчений. – 2016. – № 9. – С. 160–164.
Abstract: Автор статті досліджує андрогінність у контексті гендерних відносин. Автор наводить різноманітні трактування явища андрогінності та розробляє власну концепцію, базовану переважно на теоріях С. Бем та К. Г. Юнга. Андрогінність трактується як специфічний психологічний стан людини, яка досягла внутрішньої цілісності та подолала гендерні опозиції чоловіче/жіноче, що постає необхідністю в умовах сучасного, технологічно розвиненого світу для його ефективного функціонування та подальшого розвитку. Андрогін, на думку автора, є людиною майбутнього, оскільки свідомості більшої частини сучасних людей притаманне бачення світу з позиції гендерної асиметрії. В статті детально аналізується явище гендерної асиметрії, його негативні наслідки для розвитку людини та суспільства. Автор доводить, яким чином андрогінність виявляється дієвим способом подолання гендерної асиметрії.
Автор статьи исследует андрогинность в контексте гендерных отношений. Автор изучает различные трактовки феномена андрогинности и разрабатывает собственную концепцию, которая базируется преимущественно на теориях С. Бем и К. Г. Юнга. Андрогинность трактуется как специфическое психологическое состояние человека, который достиг внутренней целостности и преодолел гендерные оппозиции мужское/женское, что становится необходимостью в условиях современного, технологически развитого мира для его эффективного функционирования и дальнейшего развития. Андрогин, по мнению автора, является человеком будущего, поскольку сознанию большей части современных людей всё ещё свойственно мировоззрение, обусловленное гендерной асимметрией. В статье детально анализируется явление гендерной асимметрии, его негативные последствия для развития человека и общества. Автор последовательно доказывает, каким образом андрогинность оказывается действенным способом преодоления гендерной асимметрии.
Description: The author has examined an androgyny in the context of gender relations. The author has researched various interpretations of the androgyny phenomenon and worked out her own conception, based on theories of S. Bem and K.G. Jung. The androgyny is interpreted as specific state of mind of the human, who has reached integrity and overcome gender opposition’s male/female. The author stresses, that androgyny has become a necessity in the modern technological world for its effective functioning and progress. An androgyne is an embodiment of future human, because the world viewing of the contemporary mankind is still under gender asymmetry. The phenomenon of gender asymmetry and its negative consequences for the development of human and society have been analysed. The author has argued, that androgyny appears to be an effective way to overcome gender asymmetry.
URI: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/78.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12320
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlishcheva_160-164.pdf149,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.