Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12099
Title: Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря
Authors: Копиця, Є.М.
Keywords: атмосферне повітря
нормування
правова охорона атмосферного повітря
інститут нормування
норматив у галузі охорони атмосферного повітря
правове регулювання нормування у галузі охорони атмосферного повітря
атмосферный воздух
нормирование
правовая охрана атмосферного воздуха
институт нормирования
норматив в сфере охраны атмосферного воздуха
правовое регулирование нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха
ambient air
normalization
legal protection of ambient air
institute of normalization
standard in the sphere of ambient air protection
legal regulation of normalization in the sphere of ambient air protection
Issue Date: 2016
Citation: Копиця Є. М. Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Є. М. Копиця ; наук. кер. А. П. Гетьман ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 193 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2016. У роботі на підставі вивчення наукової літератури, законодавчих та інших нормативно-правових актів здійснено комплексне дослідження правових засад нормування у галузі охорони атмосферного повітря. Проаналізовано історико-правовий розвиток інституту нормування у даній сфері; сформульовано й розкрито юридичний зміст поняття «нормування у галузі атмосферного повітря», визначено сутність та особливості нормування як правового засобу охорони атмосферного повітря; окреслено основні проблеми механізму реалізації інституту нормування галузі охорони атмосферного повітря; обґрунтовано необхідність розробки, встановлення та включення до виключного переліку нормативів викидів парникових газів, виявлено особливості правового регулювання нормування у галузі охорони атмосферного повітря у законодавстві Європейського Союзу та інших зарубіжних країн. Зазначено, що в умовах євроінтеграційних процесів та з урахуванням зобов’язань щодо правової охорони атмосферного повітря та забезпечення його якості згідно з міжнародними угодами необхідне запозичення європейського та світового законодавчого досвіду у досліджуваній сфері з метою його використання у правотворчій і правозастосовчій практиці в Україні. Зроблено теоретичні висновки, окреслено низку проблем, які потребують невідкладного вирішення та сформульовано пропозиції щодо внесення змін чинного законодавства, що дозволить удосконалити правове регулювання нормування у галузі охорони атмосферного повітря в Україні.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12099
Appears in Collections:12.00.06. – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopytsia_2016_dus.pdf874,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.