Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11298
Title: Правовий статус учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах у світлі нового Закону України «Про вищу освіту»
Other Titles: Правовой статус участников образовательного процесса в высших учебных заведениях в свете нового Закона Украины «О высшем образовании»
Legal status of participants of educational process in higher educational institutions in light of the new Law Ukraine «On higher education»
Authors: Яковлєва, Г.О.
Keywords: освітній процес
якість освітньої діяльності
науково-педагогічний працівник
вищий навчальний заклад
образовательный процесс
качество образования
научно-педагогический работник
высшее учебное заведение
educational process
quality of educational activity
Scientific staff member
higher educational institution
Issue Date: 2016
Citation: Яковлєва Г. О. Правовий статус учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах у світлі нового Закону України «Про вищу освіту» / Г. О. Яковлєва // Право та інновації. – 2016. – № 1. – С. 115–121.
Abstract: У статті аналізуються особливості правового статусу окремих учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту». Висвітлено особливості діяльності науково-педагогічних працівників вишів з підвищення якості освіти. Авторка акцентувала увагу на тому, що освітній процес є спільною діяльністю різних його учасників не тільки з метою отримання нових знань, оволодіння навичками та уміннями, а й для гармонійного всебічного розвитку особистості.
В статье анализируются особенности правового статуса некоторых участников образовательного процесса в высших учебных заведениях в связи с принятием нового Закона Украины «О высшем образовании». Освещены особенности деятельности научно-педагогических работников вузов по повышению качества образования. Автор акцентировала внимание на том, что образовательный процесс является совместной деятельностью различных его участников не только с целью получения новых знаний, овладения навыками и умениями, а и для гармоничного всестороннего развития личности.
Description: Higher education institutions, unlike other companies, institutions, organizations, business entities have a special status. They perform special tasks and have a specific list of participant’s educational process. Education is the basis for the full and harmonious development of the state and society. It formed a new generation of professionals and managers, laid the foundation for innovative economic development.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11298
Appears in Collections:Наукові статті кафедри трудового права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ykovleva_115-121.pdf239.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.