Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11287
Название: Оцінка виконання службово-бойового завдання курсантами військового вищого навчального закладу (на прикладі воєнізованого кросу)
Другие названия: Оценка выполнения служебно-боевой задачи курсантами военного высшего учебного заведения (на примере военизированного кросса)
Assessment of official combat mission’s fulfillment by higher educational
Авторы: Анацький, Р.В.
Коломійцева, О.Е.
Ключевые слова: курсанти
підрозділ
воєнізований крос
влучність стрільби
метання гранати
курсанты
подразделение
военизированный кросс
меткость стрельбы
метание гранаты
cadets
military unit
militarized cross
sharpshooting
throwing of grenade
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Анацький Р. В. Оцінка виконання службово-бойового завдання курсантами військового вищого навчального закладу (на прикладі воєнізованого кросу) / Р. В. Анацький, О. Е. Коломійцева // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 4. – С. 4–10.
Аннотация: Мета: провести аналіз результатів виконання службово-бойового завдання – воєнізованого кросу зі стрільбою та метанням гранати курсантами військового навчального закладу. Матеріал: У дослідженнях взяли участь 80 курсантів 2-го року навчання різних спеціальностей. Курсанти виконували вправу у повній військовій екіпіровці. Стартували та фінішували у складі підрозділу і до заліку йшов загальний час, що фіксувався по останньому учаснику команди. Довжина дистанції складала 6км і передбачала: гладкий біг; подолання елементів смуги перешкод; два вогневих рубежу зі стрільбою в положенні лежачи та стоячи по ростовій мішені; метання учбової гранати (Ф 1) на дальність не менш, ніж на 35м. За кожен промах у стрільбі нараховувалося 10с штрафного часу, невиконання нормативу з метання гранати – 40с штрафного часу. Результати: Проведене дослідження дозволило оцінити різні сторони профільної підготовки курсантів, а саме фізичну, вогневу, тактичну. Усі підрозділи фінішували у повному складі, тобто злагодженість дій відпрацьована. Найкращий загальний час виконання кросу продемонстрували курсанти спеціальності «управління діями підрозділів спеціального призначення». Найліпша стрілецька майстерність була зафіксована у курсантів спеціалізації «автомобільний транспорт» – 90%, які також показали кращі результати в метанні гранати – 40%. Незначний показник в цій швидкісно-силовій вправі говорить про невміння впоратися з загальною фізичною втомою і виконати бойове завдання до кінця. Висновки: Комплексна технологія проведення занять з поєднанням в них предметів профільної підготовки (фізичної, тактичної і вогневої) насамперед навчить курсантів діяти злагоджено, нести відповідальність один за одного, сприятиме розвитку та удосконаленню базових фізичних якостей, формуванню основних фізичних вмінь та навичок, підвищить відсоток стрілецької влучності на фоні значних фізичних навантажень.
Цель: провести анализ результатов выполнения служебно-боевой задачи – военизированного кросса со стрельбой и метанием гранаты курсантами военного учебного заведения. Материал: В исследованиях приняли участие 80 курсантов 2-го года обучения разных специальностей. Курсанты выполняли упражнение в полной военной экипировке. Стартовали и финишировали в составе подразделения и засчитывалось время по последнему участнику команды. Длина дистанции составляла 6км и предусматривала: гладкий бег; преодоление элементов полосы препятствий; два огневых рубежа со стрельбой в положении лежа и стоя по ростовой мишени; метание учебной гранаты (Ф 1) на дальность не менее, чем на 35м. За каждый промах в стрельбе группе насчитывалось 10с штрафного времени, невыполнение норматива по метанию гранаты – 40с штрафного времени. Результаты: Проведенное исследование позволило оценить различные стороны профильной подготовки курсантов (физическую, огневую, тактическую). Все подразделения финишировали в полном составе, то есть слаженность действий отработана. Лучшее общее время выполнения кросса продемонстрировали курсанты специальности «управление действиями подразделений специального назначения». Высокие результаты стрельбы были зафиксированы у курсантов специализации «автомобильный транспорт» – 90%попаданий, которые также показали лучшие результаты в метании гранаты – 40%. Незначительный показатель в этом скоростно-силовом упражнении говорит о неумении справиться с общей физической усталостью и выполнить боевую задачу до конца. Выводы: Комплексная технология проведения занятий с сочетанием в них предметов профильной подготовки (физической, тактической и огневой) научит курсантов действовать слаженно, ответственно, будет способствовать развитию и совершенствованию базовых физических качеств, формированию основных физических умений и навыков, повысит процент огневого поражения на фоне значительных физических нагрузок.
Описание: Purpose: to analyze results of official combat mission’s fulfillment (militarized cross with shooting and throwing of grenades) by military educational establishment’s cadets. Material: in the research 80 2nd year cadets of different specialties participated. The cadets fulfilled exercise in full military equipment. They started and finished by military units and total time, registered by indicators of the last team member, was considered. The distance was 6 km and included: run on even surface; overcoming of obstacle course; two firing lines with shooting in lying and standing position at human height target; throwing of training grenade (F 1) for distance of not less than 35 m. For every slip in shooting 10 seconds of penalty time was accounted; for failure in throwing grenade – 40 seconds of penalty time. Results: the conducted study permitted to assess different sides of cadets’ profile training, i.e. physical, fire and tactic. All units finished in full strength, i.e. coordination of actions was good. The best total time of cross fulfillment was demonstrated by cadets of “special purpose units” specialty. The best shooting results were in cadets of “automobile transport” specialty – 90%, who also were the best in throwing grenade – 40%. Not very high indicator of this speed-power exercise says about inability to overcome general fatigue and fulfill combat task at the utmost. Conclusions: Complex technology of trainings with their combining with profile disciplines (physical, tactic and fire) first of all train cadets to act coordinately; to be responsible for each other; it will facilitate development and perfection of basic physical qualities, formation of main physical skills; increase percentage of sharpshooting in conditions of significant physical loads.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11287
Располагается в коллекциях:Наукові статті кафедри фізичного виховання № 1

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Anatskyi_Kolomiitseva_4-10.pdf517.63 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.