Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10879
Title: Конституційно-правові засади публічної фінансової діяльності в Україні
Other Titles: Конституционно-правовые основы публичной финансовой деятельности в Украине
Constitutional and legal foundations of public financial activities in Ukraine
Authors: Лукашева, О.Е.
Keywords: публічна фінансова діяльність
конституційні принципи публічної фінансової діяльності
конституційні принципи бюджетної системи
конституційні принципи бюджетного процесу
принцип встановлення податків і зборів виключно законом
принцип рівності і справедливості оподаткування
публичная финансовая деятельность
конституционные принципы публичной финансовой деятельности
конституционные принципы бюджетной системы
конституционные принципы бюджетного процесса
принцип установления налогов и сборов исключительно законом
принцип равенства и справедливости налогообложения
public finance
constitutional principles of public financial activities
constitutional principles of the budget system
constitutional principles of the budget process
principle of taxes and duties only by the law
principle of equality and fairness of taxation
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Е. Лукашева ; кер. роботи Ю. В. Ткаченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2016. У дисертації проаналізовано публічну фінансову діяльність як об’єкт конституційно-правового регулювання. Виокремлено і проаналізовано особливості конституційного регулювання публічної фінансової діяльності, до яких віднесено: соціальне спрямування публічної фінансової діяльності; встановлення сфери регулювання виключно законом; застосування імперативного методу правового регулювання; визначення загальної компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування щодо мобілізації, розподілу і використання коштів публічних фондів; розмежування фінансової діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування; встановлення загальних і спеціальних принципів регулювання відносин у сфері фінансової діяльності; виокремлення основних напрямів публічної фінансової діяльності; розвиток конституційно-правової доктрини публічної фінансової діяльності в рішеннях Конституційного Суду України. Встановлено, що конституційні принципи публічної фінансової діяльності становлять систему, що складають загальні і спеціальні принципи. Здійснено порівняльно-правовий аналіз конституційно-правового регулювання публічної фінансової діяльності в Україні та європейських державах. Досліджено особливості реалізації конституційно-правових принципів бюджетної системи, бюджетного процесу, встановлення податків і зборів виключно законом, рівності і справедливості оподаткування. Сформульовано та обґрунтовано пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення конституційно-правового регулювання публічної фінансової діяльності та практики застосування законодавства.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2016. Работа посвящена анализу публичной финансовой деятельности как объекта конституционно-правового регулирования. Дана характеристика публичной финансовой деятельности, обоснована позиция, согласно которой, исходя из динамической и системной сущности такой деятельности, ее содержание необходимо ориентировать на финансовое обеспечение публичных интересов, реализацию задач и функций социального государства. Выделены и проанализированы особенности конституционного регулирования публичной финансовой деятельности, к которым отнесены: социальная направленность публичной финансовой деятельности; установление сферы регулирования исключительно законом; применение императивного метода правового регулирования; определение общей компетенции органов государства и местного самоуправления по мобилизации, распределению и использованию средств публичных фондов; разграничение финансовой деятельности органов государства и финансовой деятельности органов местного самоуправления; установление общих и специальных принципов регулирования отношений в сфере публичной финансовой деятельности; выделение основных направлений публичной финансовой деятельности; развитие конституционно-правовой доктрины публичной финансовой деятельности в Решениях Конституционного Суда Украины. Классифицированы конституционные принципы публичной финансовой деятельности и определена их система, состоящая из: 1) общих принципов (касаются всех или нескольких видов правоотношений и приобретают в зависимости от сферы реализации специфические особенности, например, принцип равенства, справедливости и др.); 2) специальных – определяющих основы регулирования именно финансовых отношений и направления публичной финансовой деятельности (например, принцип установления налогов исключительно законом, принцип справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства между гражданами и территориальными общинами при построении бюджетной системы). Осуществлен сравнительно-правовой анализ конституционно-правового регулирования публичной финансовой деятельности в Украине и европейских странах. Исследованы особенности реализации конституционно-правовых принципов бюджетной системы, бюджетного процесса, установления налогов и сборов исключительно законом, равенства и справедливости налогообложения. Обосновано, что положения ч. 2 ст. 92 Конституции Украины обеспечивают системную связь всех финансово-правовых понятий и институтов (Государственный бюджет и бюджетная система Украины, система налогообложения, налоги и сборы; основы создания и функционирования финансового, денежного, кредитного и инвестиционного рынков; статус национальной, а также иностранных валют на территории Украины; порядок образования и погашения государственного внутреннего и внешнего долга; порядок выпуска и обращения государственных ценных бумаг, их виды и типы) путем применения единого средства регулирования – исключительно закона.
Description: The dissertation for candidat's degree in legal science by the specialty 12.00.02 - Constitutional Law; Municipal Law. Yaroslav Mydryi National Law University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2016. The public financial activity are analyzed as an object of constitutional regulation in the dissertation. The peculiarities of the constitutional regulation of public financial activities such as: a combination of direct and indirect regulation of financial relations; application of mandatory method of legal regulation; establish general and special principles regulating relations in the sphere of financial activity; social orientation of public financial activities; establishing the scope of regulation exclusively by law; separation of the financial activities of the state and the financial activities of local governments; determine the competence of state and local governments for mobilization, allocation and use of public funds; separation proceedings financial, pricing, investment and taxation policies; development of public financial institution in the decision of the Constitutional Court of Ukraine are distinguished and analyzed. The classification system and constitutional principles of public financial activities are outlined. The comparative legal analysis of the constitutional and legal regulation of public financial activities in Ukraine and European countries is made. The realization features of constitutional and legal principles of the budget system, budgeting, tax obligation according to the law, equality and fairness of taxation are investigated. Suggestions and recommendations for improving the constitutional and legal regulation of public finance and practice of financial laware formed.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10879
Appears in Collections:12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasheva_O_E_2016.pdf329,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.