Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/10839
Title: Роль правової інформації в підвищенні праворозуміння, правосвідомості і правової культури: контент-аналіз
Authors: Пасмор, Н.П.
Keywords: правова інформація
інноваційні засоби передачі правової інформації
соціальне значення правової інформації
бібліотеки
центри правової інформації
бюро правової допомоги
юридичні клініки
правосвідомість
правова культура
правовая информация
инновационные средства передачи правовой информации
социальное значения правовой информации
библиотеки
центры правовой информации
юридические клиники
бюро правовой помощи
правосознание
правовая культура
legal information
innovative means of conveying legal information
social purpose of legal information
libraries
centers of legal information
legal aid office
legal awareness
legal culture
Issue Date: 2016
Citation: Пасмор Н. П. Роль правової інформації в підвищенні праворозуміння, правосвідомості і правової культури: контент-аналіз / Н. П. Пасмор // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Харків, 2016. – С.200–205.
Abstract: Представлено контент-аналіз ролі правової інформації у підвищенні праворозуміння, правосвідомості, правової культури. Розглянуто особливості і системні характеристики забезпечення вільного доступу до правової інформації певних аудиторій та суб’єктів (незахищених верств населення, студентської молоді, учасників АТО та ін.). Підтверджено соціальне значення правової інформації та інноваційних утворень: тематичних інкубаторів, інтеграторів, кластерних банків даних у популяризації правових знань.
Представлено контент-анализ роли правовой информации в повышении правопонимания, правосознания, правовой культуры. Рассмотрены особенности и системные характеристики обеспечения свободного доступа к правовой информации определенных аудиторий и субъектов (незащищенных слоев населения, студенческой молодежи, участников АТО и т.д.). Подтверждено социальное значение правовой информации, а также инновационных ресурсных образований: тематических инкубаторов, интеграторов, кластерных банков данных в популяризации правовых знаний.
Description: Submitted content analysis role of legal information in increasing the legal thinking, legal awareness and legal culture. Considered features and systems characteristics of providing free access to the legal information of an audience and the subjects (vulnerable groups, students, members of ATO, etc.). Confirmed social value of legal information and innovative structures: thematic incubators integrators, cluster of databases to popularize legal knowledge.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10839
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pasmor.pdf198.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.