Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10775
Title: Поняття юридичної відповідальності суддів: відмежування від суміжних категорій
Authors: Овчаренко, О.М.
Keywords: юридична відповідальність суддів
кандидат на посаду судді
Вища рада юстиції
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
порушення присяги судді
обрання судді безстроково
підстави звільнення судді
юридическая ответственность судьи
кандидат на должность судьи
Высший совет юстиции
Высшая квалификационная комиссия судей Украины
нарушение присяги судьи
избрание судьи бессрочно
основания увольнения судьи
legal liability of a judge
candidate for judicial office
High Council of Justice
Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine
violation of judicial oath
judge elected in perpetuity
grounds for dismissal of a judge
Issue Date: 2013
Citation: Овчаренко О. М. Поняття юридичної відповідальності суддів: відмежування від суміжних категорій / О. М. Овчаренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2013. – № 1082, вип. 16. – С. 326–330.
Abstract: У статті аналізуються складні випадки правозастосування, пов’язані з притягнення суддів до юридичної відповідальності. Чинне законодавство про судоустрій містить низку прогалин у цій сфері. У деяких випадках для судді, який порушив вимоги закону, настають негативні наслідки правового характеру, приміром, звільнення з посади, поза дисциплінарними процедурами. У такому разі можна вести мову про конституційно-правову відповідальність судді, адже усі випадки звільнення судді з посади чітко визначені ст. 126 Конституції України. Обов’язковою умовою відповідальності є вчинення суддею під час перебування на посаді протиправного діяння, порушення покладених на нього посадових обов’язків або правил суддівської етики.
В статье анализируются сложные случаи правоприменения, связанные с привлечением судей к юридической ответственности. Законодательство о судоустройстве Украины содержит ряд пробелов в этой сфере. В некоторых случаях для судьи, нарушившим требования закона, наступают негативные последствия правового характера, например увольнение с должности, вне дисциплинарных процедур. В таком случае можно говорить о конституционно-правовой ответственности судьи, ведь все случаи освобождения судьи от должности четко определены ст. 126 Конституции Украины. Обязательным условием ответственности является совершение судьей во время пребывания на должности противоправного деяния, нарушения возложенных на него должностных обязанностей или правил судейской этики.
Description: The author analyzes complex law enforcement cases related to the procedures of judicial liability. Ukrainian legislation on judiciary a number of gaps and loopholes in this area. In some cases, a judge violating the law gets a dismissal regardless of the disciplinary procedures. In this case, we have an example of the constitutional liability of a judge, because all cases of judicial dismissals from office are clearly defined in the 126th article of the Ukrainian Constitution. The judicial liability is initiated by competent bodies when a judge during his tenure commits a wrongful act, violates his professional duties or rules of judicial ethics.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1082_16_87
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10775
Appears in Collections:Наукові статті кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ovcharenko_326-330.pdf148,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.