Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10533
Title: Правові засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз
Other Titles: Правовые основы информационного общества: общетеоретический анализ
Legal Foundations of the Information Society: General-theoretical Analysis
Authors: Мукомела, І.В.
Keywords: інформаційне суспільство
правові засади
громадянське суспільство
правова держава
права людини
демократія
право на інформацію
інформаційна безпека
інформаційні відносини
информационное общество
правовые основы
гражданское общество
правовое государство
права человека
демократия
право на информацию
информационная безопасность
информационные отношения
information society
legal principles
civil society
constitutional state
human rights
democracy
right to information
information security
information relations
Issue Date: 2016
Citation: Мукомела І. В. Правові засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Мукомела ; кер. роботи І. В. Яковюк ; НДІ держав. буд-ва та місцевого самоврядування , Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2016. У дисертаційній роботі проаналізовано еволюцію підходів до розуміння інформаційного суспільства. Наголошено на різноаспектості досліджених концепцій та їх міждисциплінарному характері. Проведено аналіз засад правового регулювання та принципів функціонування інформаційного суспільства. Досліджено його зв'язок з громадянським суспільством, правовою, демократичною, соціальною державою. Проаналізовано специфіку розвитку демократії в умовах інформаційного суспільства. Виділено нову її форму – напівпряму електронну демократію. Особливу увагу приділено електронній державі та електронному урядуванню. Здійснено аналіз еволюції права на інформацію через покоління прав людини. Досліджено взаємозв’язок цього права із правом на вільне вираження переконань, правом на доступ до інформації, правом на комунікацію та правом на доступ до Інтернету. Проаналізовано місце та роль права на інформацію в інформаційному суспільстві. Вивчено правові основи інформаційної безпеки України. Розкрито загрози та виклики інформаційній безпеці. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання інформаційних відносин в Україні. Сформульовано пріоритетні напрямки розвитку інформаційного суспільства в Україні з одночасним вдосконаленням його законодавчого забезпечення.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2016. В диссертации проанализировано эволюцию подходов к пониманию информационного общества. Отмечено многоаспектность исследованных концепций и их междисциплинарный характер. Проведено исследование технологических, знаниево-информационных и экономических предпосылок информационного общества. Выделено его правовые основы: гражданское общество, правовое, демократическое, социальное государство. Отмечается, что связующим звеном между всеми элементами выступает приоритет прав человека. Осуществлён анализ основ правового регулирования и принципов функционирования информационного общества. Рассмотрено специфику развития демократии в условиях информационного общества. Выделено новую её форму – полупрямую электронную демократию. Особое внимание уделено электронному государству и электронному правительству. Исследовано такие секторы электронной демократии: электронное голосование, электронные петиции, электронный парламент, электронное правительство, электронное правосудие. Осуществлен анализ эволюции права на информацию через поколения прав человека. Исследована взаимосвязь этого права с правом на свободное выражение убеждений, правом на доступ к информации, правом на коммуникацию и правом на доступ к Интернету. Проанализированы место и роль права на информацию в информационном обществе. Исследованы правовые основы информационной безопасности Украины. Осуществлен анализ информационного суверенитета. Раскрыты угрозы и вызовы информационной безопасности. В частности, особое внимание уделено кибернетическим преступлениям, кибернетическому терроризму, информационной войне. Рассмотрено современное состояние правового регулирования информационных отношений в Украине. Выделены такие виды информационных отношений: 1) общественные отношения, возникающие при поиске, получении, использовании, создании, распространении и хранении информации; 2) общественные отношения, связанные с информатизацией; 3) общественные отношения, которые возникают при использовании глобальной сети Интернет. Подчеркивается необходимость развития, с учетом построения информационного общества, как общей теории государства и права, так и отраслевых юридических наук, в частности конституционного права, гражданского, уголовного, трудового. Сформулированы приоритетные направления развития информационного общества в Украине с одновременным совершенствованием его законодательного обеспечения.
Description: Science of Law Ph.D. thesis in specialization 12.00.01 – theory and history of state and law; political and law studies history. – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of education and science of Ukraine, Kharkiv, 2016. The evolution of the approaches for understanding of the information society was analyzed in this thesis work. The various aspectual of researched concepts and their cross-disciplinary character were noticed. The study of fundamentals of legal regulation and functioning fundamentally of the information society was performed. Its connection to the civil society, constitutional, democratic, social welfare state was studied. Specificity of democracy development in the conditions of the information society was analyzed. It was highlighted its new form - semi direct e-democracy. The particular attention is paid to the electronic state and the electronic government. The analysis of the evolution of the right to information through the generation of human rights was analyzed. The interconnection of this right to the right to free expression of the convictions, the right to the access to the information, the right to communicate and the right to access into the Internet was studied. The place and the role of the right to information in the information society were analyzed. The legal foundations of the information security of Ukraine were studied. Dangers and challenges to the information security were identified. The current situation of legal regulation of information relations in Ukraine was analyzed. The priority directions of development of information society in Ukraine with simultaneous improving of its legislative support were formulated.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10533
Appears in Collections:12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mukomela_I_V_2016.pdf332,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.