Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10494
Title: Забезпечення сталого розвитку сільських територій містобудівним законодавством
Authors: Ігнатенко, Ірина Володимирівна
Keywords: містобудівна документація
сільські території
містобудування
сталий розвиток
забудова території
градостроительная документация
сельские территории
градостроительство
устойчивое развитие
застройка территории
planning documentation
rural areas
urban planning
sustainable development
construction areas
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво «Прінт сервіс»
Citation: Ігнатенко І. В. Забезпечення сталого розвитку сільських територій містобудівним законодавством / І. В. Ігнатенко // Правові проблеми розвитку сільських територій України : матеріали круглого столу, присвяч. пам’яті відомого укр. вченого-правознавця, чл.-кор. НАН України, акад. НАПрН України В. І. Семчика (м. Київ, 9 груд. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 111–114.
Abstract: З’ясовано, що розвиток сільських населених пунктів неможливий без містобудівної документації, яка регулює планування, забудову та інше використання територій та визначає цільове призначення земель. Для вдосконалення системи планування забудови територій бажано було б змінити підходи в галузі містобудування, здійснити перехід від галузевого до територіального принципу планування, застосувати світовий проектний досвід розробки містобудівної документації на базі нової територіальної моделі економічних прогнозів та розрахунків, що дасть змогу подолати диспропорції у сфері управління.
Установлено, что развитие сельских населенных пунктов невозможно без градостроительной документации, регулирующей планировку, застройку и другое использование территорий и определяет целевое назначение земель. Для совершенствования системы планирования застройки территорий желательно было бы изменить подходы в сфере градостроительства, осуществить переход от отраслевого к территориальному принципу планирования, применить мировой проектный опыт разработки градостроительной документации на базе новой территориальной модели экономических прогнозов и расчетов, что позволит преодолеть диспропорции в сфере управления.
Установлено, что развитие сельских населенных пунктов невозможно без градостроительной документации, регулирующей планировку, застройку и другое использование территорий и определяет целевое назначение земель. Для совершенствования системы планирования застройки территорий желательно было бы изменить подходы в сфере градостроительства, осуществить переход от отраслевого к территориальному принципу планирования, применить мировой проектный опыт разработки градостроительной документации на базе новой территориальной модели экономических прогнозов и расчетов, что позволит преодолеть диспропорции в сфере управления.
Description: It was found that the development of rural areas is not possible without planning documentation governing the planning, construction and other use areas and determines the purpose of the land. it would change the way in the field of urban planning, the transition from sectoral to the territorial principle of planning, use of world experience in development project planning documentation on the basis of a new model of territorial economic forecasts and calculations that will overcome imbalances in governance, it is desirable to improve the development planning areas.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10494
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_111-114.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.