Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/10001
Title: Правове регулювання відносин з вирощування та реалізації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками
Other Titles: Правовое регулирование отношений по выращиванию и реализации лекарственных растений сельскохозяйственными товаропроизводителями
Legal regulation of relations on cultivation and sale of medical plants by the agricultural producers
Authors: Кривко, М.Є.
Keywords: лікарські рослини
сільськогосподарський товаровиробник
вирощування та реалізація лікарських рослин
договір контрактації
договір поставки
договір купівлі-продажу лікарських рослин
державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників щодо вирощування лікарських рослин
лекарственные растения
сельскохозяйственный товаропроизводитель
выращивание и реализация лекарственных растений
договор контрактации
договор поставки
договор купли-продажи лекарственных растений
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводитель в выращивании лекарственных растений
medical plants
agricultural producer
cultivation and sale of medicinal plants
contracting agreement, sale agreement
sale contract of medicinal plants
state support of agricultural producers on cultivation of medicinal plants
Issue Date: 2015
Citation: Кривко М. Є. Правове регулювання відносин з вирощування та реалізації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / М. Є. Кривко ; кер. роботи Статівка А. М. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2015. Дисертацію присвячено аналізу правового регулювання відносин з вирощування та реалізації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками. Рекомендується розробити із залученням спеціалістів у галузі фармакогнозії, агрономії, фармації Державну комплексну цільову програму із підтримки культивування лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками, а також Порядок вирощування лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками. Аргументована необхідність удосконалення визначення лікарських рослин, наведеного в ст. 1 Закону України від 26 грудня 2002 року № 411-IV «Про насіння і садивний матеріал». Автором розроблені елементи правосуб’єктність сільськогосподарських товаровиробників як суб’єктів правовідносин з вирощування та реалізації лікарських рослин. Запропоновані умови договорів, які укладаються в процесі провадження сільськогосподарськими товаровиробниками діяльності з вирощування та реалізації лікарських рослин: положення про звільнення сільськогосподарського товаровиробника від відповідальності за порушення умов договору, що було викликано несприятливими природно-кліматичними умовами чи факторами; обов’язок страхування майнових ризиків сільськогосподарських товаровиробників, які проводять діяльність з вирощування та реалізації лікарських рослин, перед третіми особами. Крім того, рекомендується під час укладання договорів, що опосередковують діяльність з вирощування та реалізації лікарських рослин, враховувати наступні фактори: особливості чергування лікарських культур у сівозмінах; періоди росту, визрівання та досягнення найкращої якості лікарських рослин відповідно до свого призначення; швидку втрату лікарськими рослинами своїх корисних якостей після збирання; наукоємний характер діяльності з вирощування лікарських рослин.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2015. Диссертация посвящена анализу правового регулирования отношений по выращиванию и реализации лекарственных растений сельскохозяйственными товаропроизводителями. Автор предлагает с привлечением специалистов в отрасли фармакогнозии, агрономии, фармации разработать Государственную комплексную целевую программу по поддержке культивирования лекарственных растений сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также Порядок выращивания лекарственных растений сельскохозяйственными товаропроизводителями. В диссертационной работе аргументирована необходимость внесения изменений в действующее законодательство Украины, в частности, предложена новая редакция определения «лекарственные растения», закрепленная в ст. 1 Закона Украины «О семенах и посадочном материале». Обоснована необходимость при разработке следующего перечня сельскохозяйственных культур, на которые предоставляется компенсация стоимости страховых услуг, учесть необходимость введения льготного страхования лекарственных растений путем внесения их в указанный перечень. Предлагается предусмотреть дополнительный случай обязательного страхования страхованием имущественных рисков производителей лекарственных растений за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств перед третьими лицами в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями или факторами, дополнив соответствующим пунктом Закон Украины «О страховании». С целью установления возможности применения мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые осуществляют деятельность по выращиванию и реализации лекарственных растений, таких как государственное регулирование цен на лекарственные растения, запрет дискриминации таких сельскохозяйственных товаропроизводителей при транспортировке продукции, в том числе, на экспорт, предлагается внести изменения в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», дополнив перечень объектов ценового регулирования лекарственными растениями. Диссертантом выделены признаки специальной правосубъектности сельскохозяйственных товаропроизводителей как субъектов правоотношений по выращиванию и реализации лекарственных растений. Кроме того, автором разработаны принципы правового института выращивания и реализации лекарственных растений, а именно: 1) принцип приоритетности культивирования лекарственных растений перед заготовкой дикорастущего лекарственного сырья; 2) принцип обеспечения высокого качества лекарственных растений, которые культивируются; 3) принцип координации деятельности по выращиванию и реализации лекарственных растений сельскохозяйственными товаропроизводителями с нуждами фармацевтической промышленности; 4) принцип приоритетности отечественных лекарственных растений относительно импортированного лекарственного сырья. Автором установлено, что договоры, которыми опосредована деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей по выращиванию и реализации лекарственных растений, можно подразделить на следующие группы: а) договоры, которыми опосредована деятельность по приобретению имущественных прав на товары и услуги, необходимые для ведения сельскохозяйственной деятельности; б) договоры, которыми опосредованы внутренние отношения субъектов сельскохозяйственного производства; в) договоры, которыми опосредованы правоотношения по реализации сельскохозяйственной продукции.
Description: Candidate’s thesis of science of law by specialty 12.00.06 – land law; agrarian law; environment law; natural resources law. – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2015. The thesis is devoted to analyzes of legal regulation of relations concerning cultivation and sale of medicinal plants by agricultural producers. Determined that currently there is no special legal regulation of relations concerning the cultivation of medicinal plants in Ukraine. In this connection it is recommended to develop with the assistance of experts in the field of pharmacognosy, agronomy, pharmacy the State complex target program on support the cultivation of medicinal plants by agricultural producers, as well as Procedure for the cultivation of medicinal plants by agricultural producers. It is substantiate the necessity of improvement of medicinal plants definition given in Art. 1 of the Law of Ukraine dated December 26, 2002 № 411-IV «On seeds and propagating material». The author developed the elements of agricultural producers` legal personality as a subject of relations on cultivation and sale of medicinal plants. It was proposed terms of agreements concluded in the proceedings of cultivation and sale of medicinal plants by agricultural producers: regulation on exemption agricultural producers from liability for breach of contract, which was due to unfavorable climatic conditions or factors; obligation of property risks insurance for agricultural producers, who conduct activity of cultivation and sale of medicinal plants to third parties. Moreover, it is recommended when concluding contracts, mediating activity of cultivation and sale of medicinal plants, to consider the following factors: alternation features of medicinal crops in rotations; periods of growth, maturation and achieve the best quality of medical plants according to their functions; rapid loss by medicinal plants of their useful qualities after harvesting; knowledge-intensive nature of the cultivation of medicinal plants.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10001
Appears in Collections:12.00.06 – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryvko_M_Ye_2015.pdf315.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.