Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12541
Title: Договірна матеріальна відповідальність у трудовому праві
Other Titles: Договорная материальная ответственность в трудовом праве
Contractual pecuniary liability in labor law
Authors: Феленко, Ю.А.
Keywords: працівник
роботодавець
договірна матеріальна відповідальність працівника
трудове майнове правопорушення
умови договірної матеріальної відповідальності
пряма дійсна шкода
матеріально відповідальна особа
нормальний виробничо-господарський ризик
работник
работодатель
договорная материальная ответственность работника
трудовое имущественное правонарушение
условия договорной материальной ответственности
прямой действительный ущерб
материально ответственное лицо
нормальный производственно-хозяйственный риск
employer
employee
contractual pecuniary liability of the employee
labor pecuniary law violation
conditions of contractual pecuniary liability
direct actual damage
materially responsible person
normal occupational hazard
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Феленко Ю. А. Договірна матеріальна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. А. Феленко ; наук. кер. С. М. Прилипко ; НДІ правового забезпечення інновац. розвитку НАПрН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 19 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2016. У дисертаційній роботі доведено, що для розмежування матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом визначальними є критерії такої диференціації. Аналіз норм чинного трудового законодавства засвідчив, що серед основних критеріїв диференціації матеріальної відповідальності працівників виділяються: а) кількісний склад суб’єктів; б) порядок визначення розміру завданої шкоди; в) можливість укладення договору про повну матеріальну відповідальність. З’ясовано правову природу договірної матеріальної відповідальності працівників, встановлені її суттєві ознаки, проведено її розмежування із суміжними юридичними явищами. Окреслено підставу й умови договірної матеріальної відповідальності й охарактеризовано порядок притягнення до неї. Здійснено аналіз обставин, що виключають договірну матеріальну відповідальність працівника. Обґрунтовано необхідність у закріпленні на законодавчому рівні обов’язків роботодавця при прийнятті на роботу та перед укладенням договору про матеріальну відповідальність: по-перше, перевірити рівень підготовленості працівника до роботи в зазначених умовах; по-друге, ознайомити працівника з необхідними нормативними актами та іншими документами, які регулюють приймання, зберігання, транспортування, розміщення тих чи інших видів майна; по-третє, з метою підвищення рівня знань і навичок працівників, провести теоретичні та практичні заняття, на яких ознайомити їх з методами та прийомами обслуговування товарно-матеріальних або грошових цінностей.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2016. В диссертационной работе доказано, что для разграничения материальной ответственности работников по трудовому праву определяющими являются критерии такой дифференциации. Анализ норм действующего трудового законодательства показал, что среди основных критериев дифференциации материальной ответственности работников выделяются: а) количественный состав субъектов; б) порядок определения размера причиненного ущерба; в) возможность заключения договора о полной материальной ответственности. Установлено правовую природу договорной материальной ответственности работников, установлены ее существенные признаки, проведено ее разграничение со смежными юридическими явлениями. Определены основания и условия договорной материальной ответственности и охарактеризован порядок привлечения к ней. Осуществлен анализ обстоятельств, исключающих договорную материальную ответственность работника. Обоснована необходимость в закреплении на законодательном уровне обязанностей работодателя при приеме на работу и перед заключением договора о материальной ответственности: во-первых, проверить уровень подготовки работника к работе в указанных условиях; во-вторых, ознакомить работника с необходимыми нормативными актами и другими документами, регулирующими прием, хранение, транспортировку, размещение тех или иных видов имущества; в-третьих, с целью повышения уровня знаний и навыков работников, провести теоретические и практические занятия, на которых ознакомить их с методами и приемами обслуживания товарно-материальных или денежных ценностей. Отстаивается позиция, что для совершенствования практики заключения договоров о материальной ответственности, следует законодательно закрепить положение о том, что проверка соответствия созданных работодателем условий труда материально ответственных лиц осуществляется специально создаваемой комиссией, которая составляет об этом соответствующий акт. Следует нормативно зафиксировать то, что подписание соответствующего договора работником и работодателем допускается только после проведения указанной проверки и составления акта. Установлено, что для обеспечения сохранности материальных ценностей и денежных средств исключительно важное значение имеют: а) правильная организация учета и отчетности об их движении, а также б) контроль за их использованием. Состояние учета и контроля тесно связано такой обязанностью работодателя, как проведение плановых инвентаризаций переданного под отчет имущества.
Description: The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.05 − labor law; social security law / Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine. − Kharkiv, 2016. The thesis proved that the criteria of the differentiation of pecuniary liability of employees in labor law are the main factor. According to analysis of the current labor legislation the main criteria of differentiation of pecuniary liability of employees are: a) the number of subjects; b) the procedure for determining the amount of damages; c) the possibility of conclusion the contract on full pecuniary liability. It is found the legal nature of the contractual pecuniary liability of employees and it's set its essential features, also it's made the separation of mentioned liability with related legal phenomena. The author outlined the basis and conditions of contractual pecuniary liability and characterized the procedure. The research analyzed the circumstances precluding contractual pecuniary liability of the employee. It's proved the necessity of enshrining in the legislation the employer’s obligations concerning with hiring and with entering into the contract of pecuniary liability. Among mentioned obligations are the obligation: firstly, to test the level of the employee's preparedness to the work in these conditions; secondly, to familiarize the employee with the necessary regulations and other documents that regulate acceptance, storage, placing of certain types of property; thirdly, with the aim to enhance the knowledge and skills of employees to conduct the theoretical and practical sessions and familiarize them with the methods and techniques of maintenance of inventory or currency values.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12541
Appears in Collections:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Felenko_2016.pdf300,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.