Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2303
Title: Об'єктно-предметна визначеність юридичної соціології: гносеологічний аспект аналізу
Other Titles: Объектно-предметная определенность юридической социологии: гносеологический аспект анализа
The object-subject definice of the juristic sociology: the gnoseology analisis
Authors: Погрібна, В.Л.
Keywords: юридична соціологія
соціологія права
об’єкт юридичної соціології
предмет юридичної соціології
юридическая социология
социология права
объект юридической социологии
предмет юридической социологии
предмет и объект
гносеологические аспекты
juristic sociology
object of juristic sociology
subject of juristic sociology
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Погрібна В. Л. Об'єктно-предметна визначеність юридичної соціології: гносеологічний аспект аналізу / В. Л. Погрібна // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2012. - 2012. №1(11). - С. 286-291. - Бібліогр. : с. 291.
Abstract: Запропоновано авторський погляд на проблему визначення об'єктно-предметної галузі юридичної соціології. Підкреслено, що в об'єктну галузь юридичної соціології слід включати всі соціальні явища, в яких присутній правовий елемент, навіть якщо цей елемент не виражений у чистому вигляді, а переплетений з іншими. Предмет юридичної соціології визначається та аналізується шляхом зіставлення понять «соціальне юридичне» і «соціальне неюридичне». Доведено, що соціологічний підхід до права не має зводитися лише до застосування соціологічних методів у юриспруденції, а розмежування напрямів дослідження в рамках єдиної інтегративної науки має йти як шляхом розчленовування об'єктів дослідження, так і в напрямі визначення рівнів дослідження у разі збігу їхніх об'єктів.
Предложен авторский взгляд на проблему установления объектно-предметной области юридической социологии. Подчеркнуто, что в объектную область юридической социологии следует включать все социальные явления, в которых присутствует правовой элемент, даже если этот элемент не выражен в чистом виде, а переплетен с другими. Предмет юридической социологии проанализирован путем сопоставления понятий «социальное юридическое» и «социальное неюридическое». Доказано, что социологический подход к праву не может сводиться лишь к применению социологических методов в юриспруденции, а размежевание направлений исследования в рамках единой интегративной науки должно идти не только путем расчленения объектов исследования, но и в направлении определения аспектов и уровней исследования в случае совпадения их объектов.
The article supports the author’s position of object-subject domain of the juristic sociology. The author stresses the object domain includes all social phenomena with the juristic element. The juristic sociology subject is analyzed by juxtaposition of «social juristic» and «social nonjuristic». The author demonstrates the installation of the social analysis methods in the branch of jurisprudence guarantees the juristic sociology development.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2303
Appears in Collections:Наукові статті кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pogribna_286.pdf320,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.