Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12583
Title: Організаційно-правові форми фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг
Other Titles: Организационно-правовые формы финансовых учреждений как участников рынка финансовых услуг
Organizational Legal Forms of Financial Institutions as Participants to Financial Services Market
Authors: Борисов, І.В.
Keywords: ринок фінансових послуг
фінансова установа
базова і модифікована організаційно-правова форма юридичної особи
квазісуб’єкти господарювання
економіко-правові вимоги
функціональні правові засоби задоволення основних потреб засновників/учасників юридичних осіб
рынок финансовых услуг
финансовое учреждение
базовая и модифицированная организационно-правовая форма юридического лица
квазисубъект хозяйствования, экономико-правовые требования
функциональные правовые средства удовлетворения основных потребностей учредителей/участников юридических лиц
financial services market
financial institution
basic and modified organizational legal form of legal entity
quasi-business-entity
economic and legal requirements
functional legal means for meeting basic needs of founders and members of legal entities
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Борисов І. В. Організаційно-правові форми фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / І. В. Борисов ; кер. роботи Д. В. Задихайло ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 21 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2016. Дисертація є самостійним і завершеним науковим дослідженням, містить нові теоретично обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують наукове завдання, що полягає у виявленні теоретичних і практичних проблем правового статусу фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг, розробці теоретичних засад моделювання їх організаційно-правових форм та формуванні на їх основі пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій галузі. Дисертацію присвячено дослідженню юридичної конструкції організаційно-правової форми фінансових установ як правового механізму узгодження економіко-правових інтересів учасників ринку фінансових послуг. Надана економіко-правова характеристика ринку фінансових послуг, розкриваються функціональні економіко-правові системні вимоги до учасників цього ринку, досліджується організаційно-правова форма як господарсько-правова категорія, розкриваються загальні та спеціальні функціональні вимоги до організаційно-правових форм фінансових установ, особливості організаційно-правових форм окремих фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг, а саме кредитних спілок, інститутів спільного інвестування (корпоративних і пайових інвестиційного фондів), компаній з управління активами, а також недержавних пенсійних фондів. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, зокрема Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про кооперацію», «Про акціонерні товариства»; «Про кредитні спілки».
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2016. Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических проблем правового статуса финансовых учреждений как участников рынка финансовых услуг, разработке теоретических основ моделирования их организационно-правовых форм и формированию предложений по совершенствованию действующего законодательства в этой сфере. Юридическая конструкция организационно-правовой формы финансовых учреждений рассмотрена с точки зрения правового механизма согласования экономико-правовых интересов участников рынка финансовых услуг. Приводится экономико-правовая характеристика рынка финансовых услуг, раскрываются функциональные экономико-правовые системные требования, предъявляемые к участникам этого рынка, исследуется организационно-правовая форма юридического лица как хозяйственно-правовая категория, раскрываются общие и специальные функциональные требования к организационно-правовым формам финансовых учреждений, а также особенности организационно-правовых форм отдельных видов финансовых учреждений, в частности, кредитных союзов, институтов совместного инвестирования (корпоративных и паевых инвестиционных фондов), компаний по управлению активами, а также негосударственных пенсионных фондов. Установлено, что финансовые учреждения на рынке финансовых услуг функционируют в «модифицированных» организационно-правовых формах, за счет включения в структуру основных элементов базовых организационно-правовых форм юридических лиц дополнительных, функциональных правовых средств, отражающих специальные требования к конкретному виду финансовых учреждений в зависимости от экономико-правовых интересов участников рынка финансовых услуг. Функциональные правовые средства, влияющие на структуру основных элементов базовых организационно-правовых форм юридических лиц, обусловлены необходимостью соблюдения в процессе деятельности финансовых учреждений специальных (функциональных) требований: к порядку и структуре формирования уставного капитала; к правовому статусу, материальному обеспечению и репутации учредителей/участников субъекта хозяйствования; к системе управления с созданием специальных органов управления и порядка реализации хозяйственной компетенции; к условиям ответственности и ее распределению между учредителями и финансовым учреждением. На основании правового анализа действующего законодательства Украины и международных нормативно-правовых актов, а также судебной практики сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства, в частности предложений о внесении изменений в Законы Украины «Об институтах совместного инвестирования», «О кооперации», «Об акционерных обществах», «О кредитных союзах».
Description: The Thesis for obtaining Candidate of Juridical Sciences degree, specialty 12.00.04 – commercial law; commercial procedure law. – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2016. The thesis constitutes an independent and complete treatise that provides new theoretically founded results. The results of the research solve the scientific task which consists in identifying theoretical and practical issues related to legal status of financial institutions as participants of the financial services market. Also the thesis elaborate theoretical foundations of modeling of organizational legal forms of financial institutions and provides on the basis thereof some recommendations for improvement good law in this realm. The thesis considers legal structure of an organizational legal form of financial institutions as a legal mechanism for reconciling economic and legal interests of the participants to financial services market. Economic and legal characteristic of the financial services market is provided; functional economic and legal system requirements for the participants of this market are disclosed; organizational legal form as a concept of commercial law is examined. Also the author pays attention to general and specific functional requirements imposed on organizational legal forms of financial institutions and analyses special features of organizational legal forms of some particular types of financial institutions, namely: credit union, collective investment scheme (corporative and mutual investment funds), asset management company, and non-governmental pension fund. The thesis contains suggestions for improvement of good law, in particular the following Laws of Ukraine: “On Collective Investment Institutions”, “On cooperation”, “On Joint tock Companies”, and “On Credit Unions”.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12583
Appears in Collections:12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borysov_2016.pdf313,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.