Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12576
Title: Правове регулювання ціноутворення в господарській діяльності
Other Titles: Правовое регулирование ценообразования в хозяйственной деятельности
Legal pricing regulation in the economic activity
Authors: Гембара, О.Ю.
Keywords: ціна
ціноутворення
ціноутворення в господарській діяльності
державне регулювання цін
формування ціни
встановлення ціни
зміна ціни
цена
ценообразование
ценообразование в хозяйственной деятельности
государственное регулирование цен
формирование цены
установление цены
изменение цены
price
pricing
pricing in economic activity
state regulation of prices
price formation
price setting
price change
Issue Date: 2017
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Гембара О. Ю. Правове регулювання ціноутворення в господарській діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. Ю. Гембара ; кер. роботи В. М. Пашков ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. В роботі надано комплексну характеристику правового регулювання ціноутворення в господарській діяльності. Визначено поняття ціни та наведено основні підходи до класифікації цін, проаналізовано їх функції в умовах ринкової економіки. Окрему увагу приділено ролі ціноутворення у процесі господарювання. Надано характеристику джерел правового регулювання ціноутворення в Україні та окреслено перспективи їх подальшого розвитку. Автором наведено характеристику ціни як істотної умови господарського договору й огляд відповідних законодавчих положень та практики їх застосування. Окрему увагу приділено питанню щодо можливості визначення ціни в еквіваленті іноземної валюти, з приводу якого сформувалася суперечлива судова практика. Узагальнено судову практику щодо тлумачення судами можливості встановлювати вільні ціні, зокрема виділено такі правові позиції: 1) суб’єкти господарювання є вільними у визначенні умов договору, у т.ч. визначенні ціни договору, за виключенням цін на товар, ціни на який підлягають державному регулюванню, – жодним нормативно-правовим актом України не передбачено обов’язків сторін договору обґрунтовувати ціну договору; 2) законодавцем надано платнику податків право здійснювати господарську діяльність на власний ризик і можливість самостійно оцінювати її ефективність та доцільність з огляду на мету отримання економічного ефекту і приросту активів в майбутньому; тому збитковість окремих операцій не може свідчити про недоцільність їх здійснення; 3) суб’єкти господарювання мають право встановлювати ціни за своїм власним переконанням та визначати їх з метою отримання прибутку з урахуванням власних економічних інтересів; 4) якщо суду не надано доказів державного регулювання ціни на той чи інший товар (продукцію, послугу), суд виходить із того, що ціни на такий товар (продукцію, послугу) є вільними.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2017. В работе осуществлена комплексная характеристика правового регулирования ценообразования в хозяйственной деятельности. Определено понятие цены и проанализированы основные подходы к классификации цен, рассмотрены их функции в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделено роли ценообразования в процессе хозяйствования. Охарактеризованы источники правового регулирования ценообразования в Украине и перспективы их дальнейшего развития. Автором приведена характеристика цены как существенного условия хозяйственного договора, а также осуществлен обзор соответствующих законодательных положений и практики их применения. Особое внимание уделено вопросу о возможности определения цены в эквиваленте иностранной валюты, по поводу которого сформировалась противоречивая судебная практика. Осуществлен обзор судебной практики по толкованию судами возможности устанавливать свободные цены, в том числе выделены следующие правовые позиции: 1) субъекты хозяйствования свободны в определении условий договора, в т.ч. определении цены договора, исключая цены на товары, подлежащие государственному регулированию, ни одним нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена обязанность сторон договора обосновывать его цену; 2) законодателем предоставлено налогоплательщику право осуществлять хозяйственную деятельность на свой риск и возможность самостоятельно оценивать ее эффективность и целесообразность, учитывая цель получения экономического эффекта и прироста активов в будущем, поэтому убыточность отдельных операций не может свидетельствовать о нецелесообразности их осуществления; 3) субъекты хозяйствования имеют право устанавливать цены по своему собственному усмотрению и определять их с учетом собственных экономических интересов; 4) если суду не представлены доказательства государственного регулирования цен на тот или иной товар (продукцию, услугу), суд исходит из того, что цены на такой товар (продукцию, услугу) являются свободными. Обосновано, что цена может быть пересмотрена в сторону увеличения или уменьшения в следующих случаях: 1) одна из сторон нарушила условия договора; ее контрагент в связи с этим может инициировать пересмотр цены и в случае получения отказа требовать ее изменения в судебном порядке; 2) возникли обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором как основание для пересмотра цены договора, но при этом изменение цены возможно только в том случае, если такие обстоятельства имели место до выполнения сторонами своих обязательств по договору и при условии, что изменения внесены также до момента исполнения договора; 3) произошло существенное изменение обстоятельств. Если взаимные обязательства сторон по договору (поставка товаров / передача результатов работ / оказание услуг, с одной стороны, и их оплата, с другой) исполнены, пересмотр условий их исполнения, в том числе цены, невозможен даже при наличии согласия обеих сторон и даже при условии, что срок действия самого договора еще не истек.
Description: The Dissertation for obtaining Candidate of Juridical Sciences degree, speciality 12.00.04 – Economic law, Economic procedure law. – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. The paper provides a comprehensive description of the legal regulation of pricing in the economic activity. The concept of prices and analysis of the main approaches to the classification of prices, consider their function in a market economy. Particular attention is paid to the role of pricing in the process of management. We characterize the sources of legal regulation of pricing in Ukraine and prospects for their further development. The author shows the characteristics of the price as an essential economic conditions of the contract, as well as carried out a review of relevant legal provisions and their practical application. Particular attention is paid to the issue of the possibility of determining prices in foreign currency terms, which was formed on the contradictory jurisprudence. The paper summarizes the judicial practice on the interpretation by the courts to establish the possibility of free prices, including the legal positions highlighted following: 1) business entities are free to determine the conditions of the contract, including determining the contract price, excluding prices of goods subject to state regulation, by any legal act of Ukraine does not provide for the obligation of the parties agreement to justify its price; 2) the legislator granted the taxpayer the right to conduct business activities at his own risk and an opportunity to assess its effectiveness and feasibility, given the purpose of obtaining economic benefit and growth of assets in the future, therefore, the loss-making operations of the individual can not testify about inappropriate implementation; 3) The business entities have the right to set prices at their own discretion and to define them according to their own economic interests; 4) If the court has not presented evidence of state regulation of prices for a particular product (product, service), the court proceeds from the assumption that the prices of such goods (products, services) are free.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12576
Appears in Collections:12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gembara_2017.pdf316,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.