Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12501
Title: Social and historic conditionality of the concepts of law and their representation in fiction
Other Titles: Соціально-історична обумовленість концептів права та їх репрезентація в художній літературі
Социально-историческая обусловленность концептов права и их репрезентация в художественной литературе
Authors: Nesterenko, K.V.
Keywords: концепти права
репрезентація
художня література
соціально-історична обумовленість
інтегрований підхід
літературознавство
юриспруденція
концепты права
репрезентация
художественная литература
социально-историческая обусловленность
интегрированный подход
литературоведение
юриспруденция
legal concepts
representation
fiction
socio-historic conditionality
literary studies
legal studies
Issue Date: 2016
Citation: Nesterenko K. V. Social and historic conditionality of the concepts of law and their representation in fiction / K. V. Nesterenko // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 254–262.
Abstract: Доводиться необхідність використання інтегрованого підходу до аналізу репрезентації концептів права в художній літературі, який включає в себе не тільки методи та інструментарій літературознавства, а й знання з історії, юриспруденції, культурології. Таким чином досягається найбільш повний і всеосяжний опис концептів права, що означає виявлення їх універсального, національно-специфічного та індивідуального наповнення. Як приклад ефективності такого підходу використано опис соціально-історичних та правових обставин у Російській імперії кінця ХIХ – початку ХХ століть і те, яким чином вони вплинули на зміст концептів права у художній літературі цього періоду.
Доказывается необходимость использования интегрированного подхода к анализу репрезентации концептов права в художественной литературе, включающего в себя не только методы и инструментарий литературоведения, но и знания по истории, юриспруденции, культурологии. Таким образом достигается наиболее полное и всестороннее описание концептов права, включающее их всеобщее, национально-специфическое и индивидуальное наполнение. В качестве примера эффективности такого подхода использовано описание социально-исторической и правовой обстановки в Российской империи конца Х1Х – начала ХХ века и то, каким образом она отразилась в содержательном наполнении концептов права в художественной литературе указанного периода.
Description: The article proves the necessity of integrated approach to the research into legal concepts representation in fiction, using knowledge, methods and instruments of literary, legal and cultural studies. Such approach helps to reveal common and distinct features of legal concepts content in the pieces of literature, and mark out timeless or temporary content in them.
URI: http://plaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/83854/83474
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_135_28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12501
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko_254-262.pdf223,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.