Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11186
Title: Акценти реалізації іншомовної освіти у Великій Британії і в Україні
Other Titles: Акценты реализации иноязычного образования в Великобритании и в Украине
Accents in Foreign Language Education in Great Britain and Ukraine
Authors: Кузнецова, О.Ю.
Keywords: іншомовна освіта
навчання іноземних мов
вибір іноземної мови для вивчення
зміст навчання
Велика Британія
Україна
иноязычное образование
обучение иностранным языкам
выбор иностранного языка для изучения
содержание образования
Великобритания
Украина
foreign language education
foreign language teaching
choice of a foreign language for learning
content of education
Great Britain
Ukraine
Issue Date: 2016
Citation: Кузнецова О. Ю. Акценти реалізації іншомовної освіти у Великій Британії і в Україні / О. Ю. Кузнецова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 109–118.
Abstract: Стаття присвячена реалізації іншомовної освіти у Великій Британії і в Україні. Встановлено, що розвиток іншомовної освіти зумовлений посиленням ідеї створення європейського виміру в освіті. Висвітлено підстави необхідності розв’язання проблеми у Великій Британії і в Україні. Визначено спільні проблеми у забезпеченні навчання іноземних мов. Виявлено провідні напрями теоретичних досліджень навчання іноземних (пошук слушних, ефективних методів, форм, технологій і засобів навчання іноземних мов; визначення мети, завдань, характеру навчання іноземних мов на різних освітніх рівнях; обґрунтування необхідності раннього старту у навчанні іноземних мов, інтегрування навчання предмета у навчальний процес початкових шкіл; запровадження обов’язковості вивчення іноземної мови всіма школярами з подовженням терміну вивчення навчальної дисципліни; введення і розширення низки курсів іноземної мови у навчальних програмах на здобуття вищої освіти). Відзначено доцільність створення підґрунтя в інституційній освіті для реалізації концепції вивчення мов впродовж життя.
Статья посвящена осуществлению иноязычного образования в Великобритании и в Украине. Установлено, что развитие иноязычного образования обусловлено продвижением идеи создания европейского измерения в образовании. Освещены аспекты необходимости разрешения проблемы в Великобритании и в Украине. Определены сходные проблемы в обеспечении обучения иностранным языкам. Выявлены основные направления теоретических исследований посвященных обучению иностранным языкам (поиск целесообразных, эффективных методов, форм, технологий и средств обучения иностранным языкам; формулирование цели, заданий, характера обучения иностранным языкам на разных образовательных уровнях; обоснование необходимости раннего старта в обучении иностранным языкам, интегрирование обучения предмету в учебный процесс в начальных школах; введение обязательного изучения иностранных языков всеми школьниками и продление времени изучения предмета; введение и расширение спектра курсов иностранного языка в учебных курсах в высших учебных заведениях). Отмечена целесообразность в рамках институционного образования формирования платформы-основы для реализации концепции изучения языков на протяжении жизни.
Description: The article deals with foreign language education in Great Britain and Ukraine. The study points out that development of foreign language education is based on the promotion of the idea of common European educational dimension creation. The aspects connected with the necessity of solving the problem in Great Britain and Ukraine are focused. The common problems in foreign language teaching and learning are singled out. The main directions of theoretical research of the aspects concerning foreign language teaching (search for relevant and efficient methods, forms, technologies and means of teaching foreign languages; determining goals, objectives, priorities in the teaching process at different educational levels; justifying the importance of early start in learning foreign languages, introduction of learning foreign languages into the primary school curriculum; making provisions for compulsory nature of foreign language learning during compulsory school education and ensuring the growth of the period of time allocated to learning foreign languages within school framework; offering more opportunities of foreign language learning and widening them in the higher education setting). The fact that institution based learning of foreign languages has to set up the foundation for lifelong foreign language learning concept realization is stressed.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2016_39_15
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11186
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznecova_109-118.pdf567,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.