Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11128
Title: Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря
Other Titles: Правовые основы нормирования в области охраны атмосферного воздуха
Legal basis for standardization in the field of air protection
Authors: Копиця, Є.М.
Keywords: атмосферне повітря
нормування
правова охорона атмосферного повітря
інститут нормування
норматив у галузі охорони атмосферного повітря
правове регулювання нормування у галузі охорони атмосферного повітря
атмосферный воздух
нормирование
правовая охрана атмосферного воздуха
институт нормирования
норматив в сфере охраны атмосферного воздуха
правовое регулирование нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха
ambient air
normalization
legal protection of ambient air
institute of normalization
standard in the sphere of ambient air protection
legal regulation of normalization in the sphere of ambient air protection
Issue Date: 2016
Citation: Копиця Є. М. Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Є. М. Копиця ; наук. кер. А. П. Гетьман ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 19 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2016. У роботі на підставі вивчення наукової літератури, законодавчих та інших нормативно-правових актів здійснено комплексне дослідження правових засад нормування у галузі охорони атмосферного повітря. Проаналізовано історико-правовий розвиток інституту нормування у даній сфері; сформульовано й розкрито юридичний зміст поняття «нормування у галузі атмосферного повітря», визначено сутність та особливості нормування як правового засобу охорони атмосферного повітря; окреслено основні проблеми механізму реалізації інституту нормування галузі охорони атмосферного повітря; обґрунтовано необхідність розробки, встановлення та включення до виключного переліку нормативів викидів парникових газів, виявлено особливості правового регулювання нормування у галузі охорони атмосферного повітря у законодавстві Європейського Союзу та інших зарубіжних країн. Зазначено, що в умовах євроінтеграційних процесів та з урахуванням зобов’язань щодо правової охорони атмосферного повітря та забезпечення його якості згідно з міжнародними угодами необхідне запозичення європейського та світового законодавчого досвіду у досліджуваній сфері з метою його використання у правотворчій і правозастосовчій практиці в Україні. Зроблено теоретичні висновки, окреслено низку проблем, які потребують невідкладного вирішення та сформульовано пропозиції щодо внесення змін чинного законодавства, що дозволить удосконалити правове регулювання нормування у галузі охорони атмосферного повітря в Україні.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2016. В работе на основании изучения научной литературы, законодательных и других нормативно-правовых актов проведено комплексное исследование особенностей правового регулирования нормирования в области охраны атмосферного воздуха. Осуществлен историко-правовой анализ развития института нормирования и предложена научная периодизация истории формирования правового регулирования нормирования в области охраны атмосферного воздуха. Исследован понятийный аппарат указанного правового института, определено правовое содержание и генезис понятия «нормирования» в эколого-правовой науке. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха предложено рассматривать как: 1) средство правового регулирования; 2) правовое средство охраны атмосферного воздуха; 3) элемент механизма правового регулирования охраны атмосферного воздуха; 4) функции государственного управления в сфере охраны атмосферного воздуха; 5) составляющую правового института нормирования. Предложено авторское определение понятия «нормирование в области охраны атмосферного воздуха» – это деятельность уполномоченных органов государственной власти по разработке, установлению и реализации предусмотренных действующим законодательством нормативов, направленная на ограничение и контроль антропогенного воздействия на атмосферный воздух, обеспечение его оптимального качества и благоприятного состояние окружающей природной среды. Проанализирована действующая система нормативов в области охраны атмосферного воздуха и обоснована необходимость определения их исключительного перечня, механизма мер по их разработке, установке и реализации как средства правовой охраны атмосферного воздуха, в том числе последующее внесение изменений в Закон Украины «Об охране атмосферного воздуха». Рассмотрены особенности правового регулирования нормирования в области охраны атмосферного воздуха в законодательстве Европейского Союза и других зарубежных стран. Обоснована необходимость заимствования европейского и мирового законодательного опыта в исследуемой сфере с целью его использования в правотворческой и правоприменительной практике в Украине. На основании проведенного исследования сделаны теоретические выводы, обозначен ряд проблем, требующих разрешения и сформулированы предложения по изменению действующего законодательства, что позволит усовершенствовать правовое регулирование нормирования в области охраны атмосферного воздуха в Украине.
Description: Dissertation for obtaining a scientific degree of the Candidate of Legal Sciences on specialty 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural Resources Law. – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2016. The complex research of legal nature, conceptual apparatus, and peculiarities of legal basis of normalization in the sphere of ambient air protection in Ukraine is conducted on the basis of studying of scientific literature, legislative and other regulatory acts. The author analyzed historical and legal development of the institute of normalization in the mentioned sphere; defined and uncovered the meaning of the notion “normalization in the sphere of ambient air protection”; revealed the essence and characteristics of normalization as a legal means of ambient air protection, considered the basic problems of the mechanism of the studied legal institute realization, justified the necessity of development and installation of the exceptional list for standards, which may include the standards of greenhouse gases emissions, researched the peculiarities of legal regulation of normalization in the field of ambient air protection of the European Union and other foreign countries. It is stated that in conditions of European integration processes and with regard to the liabilities as for legal regulation of ambient air protection according to the international agreements there is a necessity in borrowing and adapting European and international legal experience in the studied sphere with a view to its use in the lawmaking and law enforcement in Ukraine. On the background of the conducted research the theoretical conclusions were made, a number of problems that require the decision were outlined, and the proposals for amending the current legislation were formed, which will enable to improve the regulation of normalization in the sphere of ambient air protection in Ukraine.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11128
Appears in Collections:12.00.06 – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopytsia_2016.pdf329,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.