Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7761
Title: Легітимність судової влади
Other Titles: Легитимность судебной власти
The legitimacy of department judicial
Authors: Гладій, С.В.
Keywords: суд
судова влада
легітимність
легітимація
ресурси легітимації
чинники делегітимації
суспільний контроль
судебная власть
легитимность
легитимация
факторы делегитимации
коррупция в судебной системе
социальный контроль
court
department judicial
legitimacy
legitimacity
resources of legitimation
factors of illegitimacy
public inspection
Issue Date: 2015
Citation: Гладій С. В. Легітимність судової влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / С. В. Гладій ; наук. кер. І. Є. Марочкін ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2014. Зміст та результати дисертаційного дослідження формулюють концептуальні положення легітимності судової влади. В роботі сформульовано поняття легітимності судової влади, її ознаки та функції, визначені основні змістовні елементи та проаналізовано їх зміст. Автор доходить до висновку, що легітимність є результатом певного консенсусу: з одного боку, суспільство та держава визнає правомочність судової влади вирішувати правові конфлікти й виносити обов’язкові для виконання судові рішення, а з другого – судова влада гарантує умови для легального способу захисту права. Досліджено процес набуття легітимності судової влади, ключовими елементами якого визначено суб'єкт, об'єкт, засоби, методи, ресурси і виконавці, які у своїй єдності характеризують певну модель легітимності судової влади. В роботі названі основні делегітимаційні чинники сучасної судової влади в Україні, до яких віднесено корупцію в системі органів судової влади й недосконалість механізмів соціального контролю у сфері її організації та функціонування. Формулюються пропозиції з підвищення легітимності судової влади в Україні, зокрема шляхом запровадження антикорупційних стандартів в її організації та функціонуванні, а також удосконалення механізмів соціального контролю за судовими рішеннями і професійною якістю суддівських кадрів.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Министерства образования и науки Украины. – Харьков, 2014. Диссертация посвящена изучению теоретических и практических проблем легитимности судебной власти. Рассмотрены общетеоретические вопросы понятия и сущности легитимности судебной власти, охарактеризованы основные содержательные элементы. Легитимность судебной власти определяется как уровень рационально-правового обоснования и морально-психологического восприятия судебной власти гражданами, признания её права управлять социально-правовыми процессами, согласие и готовность ей подчиняться. То есть легитимность есть результат определенного консенсуса между судебной властью и социумом: первая гарантирует надлежащие условия для реализации права на судебную защиту, а общество – признает полномочие суда выступать арбитром в правовом споре, его авторитет и соглашается подчиняться его предписаниям, изложенным в судебном решении. В содержание легитимности судебной власти входят такие элементы, как легальность, справедливость, целесообразность функционирования, признание гражданами и добровольность исполнения судебных решений. Особое внимание уделено исследованию процесса легитимации судебной власти, системно проанализированы его объекты и субъекты, ресурсы, способы и исполнители, что в совокупности дало возможность определить факторы легитимации. Выделены и системно проанализированы внешние факторы легитимации судебной власти, основными субъектами которых являются государство и общество, и внутренние факторы, основными субъектами которых выступают органы судебной власти. Основными государственными механизмами легитимации судебной власти названы: (а) определение сферы юрисдикции судебной власти; (б) надлежащее обеспечение условий для её функционирования; (в) государственные гарантии исполнения судебных решений. Основными социальными механизмами легитимации судебной власти названы: (а) участие в процедуре формирования судейского корпуса; (б) участие в процессе осуществления судопроизводства; (в) общественный контроль за качеством судебного решения. Судебные механизмы легитимации делятся на: (а) организационные (гарантируют эффективную реализацию права граждан на справедливый суд) и (б) процессуальные (гарантируют условия для вынесения справедливых судебных решений). Выделены основные факторы делегитимации судебной власти в современной Украине. К ним отнесены коррупция в судебной системе и несовершенство механизмов социального контроля в сфере организации и функционирования судебной власти. Формулируются конкретные предложения относительно повышения легитимности судебной власти в Украине, в частности путем разработки антикоррупционных стандартов судебной деятельности и усовершенствования механизмов социального контроля как за судебными решениями, так и профессионализмом судей.
Description: Thesis for scientific degree of the Candidate of Legal Sciences in speciality 12.00.10 – the judiciary, prosecution and advocacy. – Yaroslav the Wise National Law University of the Ministry of Education and Science. – Kharkiv, 2014. The contents and results of dissertation research formulate conceptual positions of legitimacy of department judicial. The concept of legitimacy of department judicial, its sign and functions certain basic rich in content elements in-process is set forth and their maintenance are analyzed. An author comes to the conclusion, that legitimacy is the result of certain consensus : from one side, society and state acknowledge the competence of department judicial to settle legal conflicts and take away to the duty for implementation court decisions, and from the second – a department judicial guarantees terms for the legal method of defense of right. The process of acquisition of legitimacy of department judicial, by the key elements of that certainly subject, object, facilities, methods, resources and performers that in the unity characterize the certain model of legitimacy of department judicial is investigational. The basic illegitimacy factors of modern department judicial are in-process adopted in Ukraine, to that a corruption in the system of judicial government bodies and imperfection of mechanisms of social control are attributed in the field of its organization and functioning. Suggestions are formulated from the increase of legitimacy of department judicial in Ukraine, in particular by the input of anticorruption standards in its organization and functioning, and also improvement of mechanisms of social control after court decisions and professional quality of judge shots.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7761
Appears in Collections:12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gladiy_S_V_2014.pdf282,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.