Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5979
Назва: Конституційно-правові основи легалізації громадських організацій і політичних партій в Україні
Інші назви: Конституционно-правовые основы легализации общественных организаций и политических партий в Украине
Constitutional and legal bases of legalization of public organizations and political parties in Ukraine
Автори: Бондарчук, І.В.
Ключові слова: свобода об’єднання
громадські організації
політичні партії
легалізація
конституційно-правовий статус
конституціоналізація
внутрішньопартійна демократія
розпуск політичних партій
правове регулювання
свобода объединений
общественные организации
политические партии
легализация
конституционно-правовой статус
конституционализация
внутрипартийная демократия
роспуск политических партий
правовое регулирование
freedom of association
public organizations
political parties
legalization
constitutional and legal status
constitutionalization
internal democracy
dissolution of political parties
legal regulation
Дата публікації: 2014
Видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Бібліографічний опис: Бондарчук І. В. Конституційно-правові основи легалізації громадських організацій і політичних партій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондарчук Ілля Володимирович ; кер. роботи Л. І. Летнянчин ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2014. Дисертацію присвячено дослідженню конституційно-правових основ легалізації громадських організацій і політичних партій в Україні. Вперше комплексно розглянуто особливості та структуру відносин, які складаються у процесі створення і діяльності громадських організацій і політичних партій, доведено необхідність врахування конституційного аспекту у процесі легалізації політичних партій і громадських організацій. Проаналізовано поняття «легалізація» і його співвідношення з легітимацією, державною реєстрацією як правозастосовним актом, офіційним набуттям правового статусу, управлінською діяльністю і дозвільними процедурами. Визначені поняття конституційно правового статусу громадських організацій і політичних партій та його структура, запропоновано визначення механізму легалізації громадських організацій і політичних партій. У дисертації сформульовано низку конкретних пропозицій щодо подальшого удосконалення правового регулювання громадських організацій і політичних партій, забезпечення стабільності конституційного ладу в Україні, гарантування реалізації права на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, розвитку законодавства про об’єднання громадян.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право. - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2014. Диссертация посвящена исследованию конституционно-правовых основ легализации общественных организаций и политических партий в Украине. Впервые комплексно рассмотрены особенности и структура отношений, складывающихся в процессе создания и деятельности общественных организаций и политических партий, доказана необходимость учета конституционного аспекта в процессе легализации политических партий и общественных организаций. Проанализировано понятие «легализация» и его соотношение с легитимацией, государственной регистрацией как правоприменительным актом, официальным приобретением правового статуса, управленческой деятельностью и разрешительными процедурами. Определены понятие конституционно-право¬вого статуса политических партий и общественных организаций и его структура, предложены определения механизма легализации общественных организаций и политических партий. В работе нормативно определенная обязанность объединений граждан легализировать свою деятельность в Украине проанализирована в динамике развития отечественного законодательства, раскрыта сущность легализации объединений граждан как комплексного института законодательства, а также выделен конституционный аспект его использования в правоприменительной деятельности судебных и административных органов. Автор обращает внимание на необходимость разграничения гражданско-правовых и публично-правовых подходов в определении процедуры приобретения легального статуса объединениями граждан. Раскрывается значение данной процедуры во взаимоотношениях общественных организаций и политических партий с государством. Проводится мысль о том, что легализация общественных организаций и политических партий играет важную роль в обеспечении стабильности конституционного строя в государстве. Дальнейшее развитие получило определение легализации общественных организаций и политических партий как комплексного института законодательства, который, по мнению соискателя, образует систему норм, регулирующих общественные отношения в сфере создания, деятельности или ее прекращения общественных организаций и политических партий как субъектов конституционного (публичного) права. Понятие конституционно-правового статуса политических партий и общественных организаций определяется как совокупность юридических факторов, которые обусловливают существование и дальнейшую деятельность объединения граждан как субъекта конституционно-правовых отношений. К основным структурным элементам конституционно-правового статуса политических партий и общественных организаций отнесено: а) правовые принципы создания и деятельности общественных организаций и политических партий; б) права и обязанности общественных организаций и политических партий; в) конституционно-правовая ответственность общественных организаций и политических партий; г) конституционно-правовые гарантии деятельности общественных организаций и политических партий. Механизм легализации общественных организаций и политических партий рассмотрен на трех автономных уровнях: 1) статусном как законодательное определение правовых основ деятельности общественных организаций и политических партий; 2) процедурном как вид правоприменительной деятельности государства; 3) функциональном как режим соблюдения конституционно-правовых требований к внутриорганизационной деятельности общественных организаций и политических партий. В диссертации сформулирован ряд конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию правового регулирования общественных организаций и политических партий, обеспечению конституционного строя в Украине, гарантированию реализации права на свободу объединения в политические партии и общественные организации, развитию законодательства об объединениях граждан.
Опис: The thesis for a candidate of legal sciences degree in the field 12.00.02 - constitutional law; municipal law. - Yaroslav the Wise National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2014. The thesis is devoted to the research of constitutional and legal bases of legalization of public organizations and political parties in Ukraine. For the first time, the author has made a complex research of the peculiarities and the structure of relations of public organizations and political parties’ creation and operations. The necessity of taking into account constitutional aspect in legalization of public organizations and political parties has been proved. The author has analyzed the category of «legalization» and its correlation with concept legitimation, state registration as act used in practice, official acquisition of legal status, management activity and allowed procedures. Formulated the definition of the notion of constitutional and legal status of public organizations and political parties and its structure and brought forward his own definition of the mechanism of legalization of the public organizations and political parties. Analyzed legal aspects of Ukraine’s legislation of citizen’s associations and evaluates the legal basis of constitutional status’ public organizations and political parties, under present Ukrainian conditions. Some concrete proposals aimed at perfection of legal regulation of public organizations and political parties, providing of stability constitutional order in the state, guaranteeing of the realization of rights of freedom to association have been formulated in the thesis.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5979
Розташовується у зібраннях:12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bondarchuk_2014.pdf312,54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.