Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5915
Название: Податкове зобов'язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект)
Другие названия: Налоговое обязательство в механизме финансово-правового регулирования (методологический аспект)
Tax liability in the mechanism of financial regulation (methodological aspect)
Авторы: Самсін, І.Л.
Samsin, I.L.
Ключевые слова: фінансово-правове регулювання
податок
податкові правовідносини
податкове зобов’язання
податкове правопорушення
податково-правовий конфлікт
финансово-правовое регулирование
налог
налоговые правоотношения
налоговое обязательство
налоговое правонарушение
налогово-правовой конфликт
finance law regulation
tax
tax law relationships
law commitment
tax offense
taxes law conflict
Дата публикации: 2014
Издатель: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Библиографическое описание: Самсін І. Л. Податкове зобов'язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ігор Леонович Самсін ; наук. конс. М. П. Кучерявенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 32 с.
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2014. Дисертацію присвячено з'ясуванню правової природи податкового зобов'язання, що є однією з найпринциповіших вихідних конструкцій у податковому регулюванні. Наголошено, що поряд з визначенням податку та його рис податкове зобов’язання формує ті ґрунтовні підстави, які містять фундамент побудови не лише окремих податково-правових норм, а і системи податкового права взагалі. Свідченням цього є і наявність окремого податково-правового інституту, який регулює зміст, склад та динаміку податкового зобов’язання. Зауважено, що оскільки податково-правове регулювання засноване на імперативних веліннях однієї сторони, а цивільно-правове – на диспозитивному встановленні змісту та умов зобов'язання сторонами, закон у податковому праві виконує функції, аналогічні функціям договору, встановлюючи низку обов’язків для зобов’язаної сторони – платника податків та прав держави в особі уповноважених органів вимагати та контролювати виконання зобов'язання. Сформульовано визначення податково-зобов’язального правовідношення, що передбачає взаємність прав і обов’язків держави й платника податків і зміст якого становить обов’язок платника сплатити суму податку, а також супутні йому обов'язки (з податкового обліку й звітності) та право держави вимагати здійснення цього обов'язку; обов’язок держави ефективно й за призначенням використати кошти, зібрані за допомогою податків та право платників на ефективне і цільове їх використання. Виокремлено та розкрито такі ознаки податкових зобов'язальних правовідносин: (1) це завжди відносини між державою і платником податків; (2) виникає за владною вказівкою держави і забезпечується механізмом державного примусу; (3) держава як суб'єкт приймає обмежену участь у таких правовідносинах; (4) полягає у здійсненні платниками низки обов'язків; (5) має особливе (дуальне) співвідношення із податковими правовідносинами; (6) має певну структуру.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2014. Диссертация посвящена исследованию правовой природы налогового обязательства, которое является одним из принципиальных исходных конструкций в налоговом регулировании. Отмечается, что наряду с определением налога и его характеристик налоговое обязательство формирует те веские основания, которые содержат фундамент построения не только отдельных налогово-правовых норм, а и системы налогового права в целом. Свидетельством этого является и наличие отдельного налогово-правового института, который регулирует содержание, состав и динамику налогового обязательства. Отмечается, что признак реализации публичного интереса в налоговом праве обусловливает императивный характер налоговых отношений, и как следствие – непременное участие в них государства и / или органа государственной власти. При этом суть позиций участников налоговых отношений состоит не в субординации, подчинении налогоплательщиков налоговым органам, а в подчинении обеих сторон закону. В исследовании обосновано, что главным отличием налогового и гражданско-правового обязательства является различный характер общественных отношений, в которых они возникают. В то время как гражданско-правовые отношения основаны на равенстве, автономии воли сторон, публичные отношения, в том числе и налоговые, основаны на властном подчинении одной стороны другой. Вместе с тем, такая разница в характеристике обязательственных отношений не свидетельствует о принципиальном отличии налогового и гражданско-правового обязательства, ведь она обусловлена особенностями метода регулирования, а не обязательственного механизма. В тоже время, возможность существования одной модели в столь разных отношениях свидетельствует о том, что она укладывается фактически в любой правовой режим, а потому является универсальной. Отмечается, что поскольку налогово-правовое регулирование основано на императивных велениях одной стороны, а гражданско-правовое – на диспозитивном установлении содержания и условий обязательства сторонами, закон в налоговом праве выполняет функции, аналогичные функциям договора, устанавливая ряд обязанностей для обязанной стороны – налогоплательщика и прав государства в лице уполномоченных органов требовать и контролировать исполнение обязательства. Сформулировано определение налогово-обязательственного правоотношения, что предполагает взаимность прав и обязанностей государства и налогоплательщика и предусматривает: обязанность плательщика уплатить сумму налога, а также исполнить сопутствующие ему обязанности (по налоговому учету и отчетности) и право государства требовать осуществления этой обязанности; обязанность государства эффективно и по назначению использовать средства, собранные с помощью налогов, и право плательщиков на эффективное и целевое их использование.
Описание: The tesis for a Doctor of Law Degree in the speciality 12.00.07 - administrative law and procedure; finance; information law. - National Law University named after Yaroslav the Wise, the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kharkov, 2014. Thesis is devoted to the legal nature of the tax liability, which is one of the following, most initial designs in tax regulation. It is noted that along with the definition of the tax and its tax liability rice forms are reasonable grounds, which include not only the foundation of some of the tax-law, and tax law and the system in general. This is confirmed by a separate tax and legal institution that regulates the content, structure and dynamics of the tax liability. Is observed that as the tax and legal regulation based on the imperative dictates the one hand, and civil-law - to determine the content and discretionary conditions of commitment by the parties may conclude that the law in tax law performs functions similar to a treaty establishing a number of required bonds for the obligated party - the taxpayer and the rights of the state and its authorized agencies to demand and monitor the implementation of commitments. The definition of tax- binding relationship that involves reciprocity of rights and duties of the state and the taxpayer and provides: the obligation to pay the amount of the tax payer, and execute the accompanying responsibilities (with tax accounting and reporting) and the law of the State require the exercise of this duty; duty of the state to effectively and as intended to use the money raised through taxes and taxpayers' rights to an effective and targeted use.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5915
Располагается в коллекциях:12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Samsin_2014.pdf386,57 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.