Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15397
Title: Усвідомлення та можливість керувати своїми діями (бездіяльністю) як ознаки, що притаманні не тільки людині
Other Titles: Осознание и возможность руководить своими действиями (бездействием) как признаки, присущие не только человеку
Awareness and the ability to manage their actions (inaction) as signs inherent not only to a person
Authors: Радутний, О.Е.
Keywords: штучний інтелект
об’єкт робототехніки
суб’єкт злочину
здатність усвідомлювати свої дії
здатність керувати своїми діями
свідомість
искусственный интеллект
объект робототехники
субъект преступления
способность осознавать свои действия
способность руководить своими действиями
сознание
artificial intelligence
object of robotics
subject of crime
ability to be aware of your actions
ability to control your actions
consciousness
Issue Date: 2018
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Радутний О. Е. Усвідомлення та можливість керувати своїми діями (бездіяльністю) як ознаки, що притаманні не тільки людині / О. Е. Радутний // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків 18–19 жовт. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 198–202.
Abstract: На підставі результатів сучасних досліджень в галузі біоінженерії, генетики, неврології та нанотехнологій, в тому числі висновків Кембриджської декларації про свідомість (The Cambridge Declaration on Consciousness), відповідно до яких свідомість властива не тільки людині, але й всім ссавцям, всім птахам і багатьом іншим тваринам, в статті досліджується питання про можливість визнання за штучним інтелектом властивості усвідомлювати свої вчинки та керувати ними, що є важливою ознакою суб’єкта злочину у кримінальному праві та утворює новий виклик усталеній правовій доктрині.
На основе результатов современных исследований в области биоинженерии, генетики, неврологии и нано технологий, в том числе выводов Кембриджской декларации о сознании (The Cambridge Declaration on Consciousness), согласно которым сознание присуще не только человеку, но и всем млекопитающим, всем птицам и многим другим животным, в статье исследуется вопрос о возможности признания за искусственным интеллектом свойства осознавать свои поступки и руководить ими, что является важным признаком субъекта преступления в уголовном праве и создает новый вызов устоявшейся правовой доктрине.
Description: Based on the results of modern research in the field of bioengineering, genetics, neuroscience and nano technology, including the findings of the Cambridge Declaration on Consciousness, according to which consciousness is inherent not only in humans, but in all mammals, all birds and many others animals, the article examines the question of the possibility of recognizing the property of artificial intelligence to be aware of their actions and direct them, which is an important feature of the subject of a crime in criminal law and creates a new challenge to legal doctrine.
URI: http://www.academia.edu/37611933/Усвідомлення_та_можливість_керувати_своїми_діями_бездіяльністю_як_ознаки_що_притаманні_не_тільки_людині
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15397
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінального права № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radutniy_198-202.pdf784,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.